Jak na věc


autorizovaný servis sony

Přehled právních předpisů používaných v praxi autorizovaných inspektorů

    Jedná se o hromadnou pojistnou smlouvu s maximálně úsporným efektem. Pojistníkem je makléřská firma Čásenský & Hlavatý, s.r.o., pojistitelem je (vzhledem ke zkušenostem s ČKAIT) ČSOB Pojišťovna. Všechny pojistné události za Vás vyřeší makléř zdarma.
    Krajský úřad Moravskoslezského kraje zpracoval metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění po novele zák. č. 39/2015 Sb., účinném k 1. 4. 2015.
    Autorizovaným inspektorem může ministr pro místní rozvoj, po vyjádření České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“), jmenovat fyzickou osobu, která
    Po vyplnění přihlášky ke zkoušce, dodání příloh, zaplacení poplatku za zkoušku 14.520,- Kč (12.000,- Kč + 21 % DPH) a odeslání na adresu: Koordinační rada pro autorizované inspektory, Sokolská 15, 120 00 Praha 2. Budete pozváni (nejméně 30 dní předem) ke zkoušce.


Profil - Autorizovaný inspektor

    Opakovací a rozšiřující školení pro pracovníky firem majících již autorizaci Glass-Repair. Zahrnuje cca 3-4 hodinové školení - praktické ukázky a postupy oprav, teorie a diskuze nad problémy. V ceně je veškerý použitý materiál při ukázkách oprav.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00