Jak na věc


atrium pardubice

Rodinný dům GL-100 Bilý Krkavec

    Mezi obyvateli byl mimořádně oblíben, proto už v r. 1726 povolil magistrát zřízení pustevny pro příslušníka řádu Ivanitů. Později (1729) byla pustevna stavebně rozšířena a sloužila pro ubytování kaplana a po zrušení poustevníků jako byt kostelníka. V této podobě se kostelík s přístavbou dochovaly až do počátku šedesátých let našeho století. V r. 1726 byla vybudována i roubená studna, v r. 1753 byla na hřbitově postavena kaple Bolestné Panny Marie, která sloužila i jako kaple umrlčí.
    pro nedostatek finančních prostředků nedošlo a peníze se nenašly ani po roce 1906, kdy se na žádost arcibiskupské konzistoře městský stavební úřad stavem kostelíka znovu zabýval. Z kostela byly pouze odstraněny všechny cenné věci a další desetiletí sloužil jako skladiště. Budovu fary obývali nájemníci z řad žižkovské chudiny a na zrušeném hřbitově vznikla zelinářská zahrada.
    Další vážnější pokus o záchranu této raně barokní památky byl učiněn v r. 1961, kdy odbor výstavby tehdejšího ONV Praha 3 hodlal v rámci akce Z provést rekonstrukční práce a získat tak prostor pro veřejné schůze občanů a menší kulturní pořady. Realizaci takto pojaté rekonstrukce zabránil opět nedostatek financí. V r. 1962 bylo pro svůj zcela havarijní a zdraví lidí nebezpečný stav zbouráno křídlo bývalé fary a s ním odstraněna i sakristie kostela a ponechána pouze východní a jižní obvodová zeď. Pozemek i kostel zůstaly otevřené a jejich zkáza pokračovala.


Typové projekty rodinných domů od dodavatele Studio Atrium

    Příspěvková organizace Za Trojku v Atriu na Žižkově  přináší svým návštěvníkům celoročně pestrý a kvalitní kulturní program.  V jedinečné barokní kapli, která má kapacitu až 120 míst, účinkují nejvýznamnější soudobí hudebníci; kromě a koncertních vystoupení zde můžete vidět i např. umělecké filmové premiéry apod. Výstavní síň v měsíčních cyklech poskytuje to nejlepší z mladého výtvarného umění. Princip vernisáží výstav je založen na rovnocenném propojení s koncerty hudby mladých progresivních umělců, která vždy koresponduje se stylem výtvarného pojetí. V Atriu je – pokud to dovolí počasí – aktivní i zahrada. Pro spojení uměleckých projektů s netradiční hudbou je její prostor vhodný, stejně jako pro výtvarné a hudební dílny pro děti.
    Čtyři rodiny se spojili ve společném projektu víkendového komplexu. Kolem společného dvora stojí čtyři domy, každý pro jednu rodinu. Společný je i objekt s kuchyní a obytným prostorem.
    Dům od rakouských Caramel architektů stojí na pozemku o výměře 170 metrů čtverečních. Dům zabírá celou plochu pozemku, kromě malého atria. Venkovní prostor je nahrazen terasou na střeše.


Studio Atrium – rodinné domy na klíč

    Kostelík byl postaven v letech 1717 – 19 z popudu tehdejšího primátora novoměstského Jana Františka Krusia z Krausenberka (nápis nad vchodem do kostela). Jméno stavitele neznáme, ale čisté slohové utváření stavby napovídá, že autorem a stavitelem mohl být zkušený pracovník z dílny některého z velkých mistrů pražského baroka. Kostelík, patřící tehdy pod správu faráře u sv. Jindřicha, stál osamoceně. Stezka, která vedla kolem hřbitova a kostela, spojovala obce vinohradskou a libeňskou s obcí žižkovskou. Protože procesí a pouti se zde konaly v neděli po svátku Nalezení a Povýšení sv. Kříže, byl kostel nazýván kostelem Povýšení sv. Kříže.
    Od roku 2016 je Atrium v nabídce obřadních míst Prahy 3 pro konání sňatků. Kaple Atria se tak zařadila mezi nejkrásnější místa vhodná pro učinění jednoho ze závažných životních kroků.
    Dům v příkrém svahu stojí na betonové pondoži, která je zahloubená do terénu. Nad ní stojí velmi vzdušný dům s velkorysým zasklením a krásnou terasou.
    Dům na krásném místě s drsným prostředím- architekty zvolený půdorys H vytváří chráněné soukromé zakoutí a také je jedna třetina zastavěné plochy venkovní prostor krytý střechou.
    Atrium se v roce 2017 stalo hlavním prostorem druhého ročníku mezinárodního festivalu Žižkovská loutka, kdy byla využita veškerá plocha, kterou toto kulturní centrum nabízí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11468
cache: 0024:00:00