Jak na věc


asociace stolního tenisu

Členem České asociace, z.s. může být každý, kdo:

    Cílem Klubu partnerů české vlajky je i nárůst obliby české vlajky u dětí. Děkujeme všem firmám, které svým partnerstvím přispějí k výrobě vlajek, které předáváme do škol a na akcích určených pro děti.


Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2003 - Asociace se stává členem World Mediation Forum (WMF=Světového fóra mediátorů) a již má necelé 4 desítky členů. Akreditovaní mediátoři realizovali řadu mediací, a to zejména v rodinné oblasti, komunitní a pracovní oblasti. Pokračovala práce oborových sekcí (rodinná, občansko-právní či komunitní, v podnicích a institucích, interkulturní a trestně-právní). Dvě mediátorky se zúčastnily WMF v Buenos Aires v Argentině a v Praze jsme uvítali ředitele fóra prof.Chuana Tauska. Všichni tři společně realizovali kurz komerční mediace. Facilitátoři Asociace rovněž realizovali řadu facilitací (pro MV šest kulatých stolů o domácím násilí).Asociace navázala spolupráci s Institutem pro spotřební průmysl a v rámci projektu "Maják shody" participovala společně s dalšími týmy 5 zemí EU na mezinárodním vzdělávacím modulu v oblasti ochrany spotřebitele a při řešení spotřebitelských sporů. Lektorky zabývající se interetnickým konfliktem participovaly na projektech týkajících se vzdělávání romských
    Reprezentantky AMČR spolupracovaly i s legislativní skupinou odborníků při Ministerstvu spravedlnosti. při přípravě zákona o mediaci v civilní oblasti (netrestu) a to zejména při vytváření profesních a vzdělávacích standardů, protože asociace již školí budoucí zájemce o mediaci v navrhovaném počtu 100 hodin a má řadu zkušeností jak na poli vzdělávání, tak na poli realizovaných služeb.
    Rok 2011: Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu v březnu. Sněm zvolil nové členy rady, předsedu,místopředsedu a čestného předsedu AMČR., dále etickou a kontrolní komisi. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, úpravy a doplnění Vnitřního řádu AMČR. Lektoři vyškolili dalších 135 mediátorů, členové realizovali 47 osobních prezentací mediace. Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v 113 mediacích strany došly k dohodě.


Co členství v České asociaci, z.s.přináší firmě a managementu firmy?

    Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).
    Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.
    Několik členů asociace se aktivně zúčastnilo zářijové konference v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře a konference „Když rodič unese vlastní dítě“ realizované MPSV. Pokračovala i spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou účasti naší reprezentantky v panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství. Při této příležitosti AMČR poskytuje MPSV síť vyškolených mediátorů, kteří ovládají cizí jazyky a mohou být k dispozici při řešení rodinných sporů v daných případech.
    Asociace průvodců ČR je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Světové federace asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG.


SPRINT BIKE - poslední prázdninová jízda 2015

    Rok 2010: členové se sešli 2x na sněmech Asociace, která ke konci roku měla 31 členů. V březnu se konal mimořádný sněm, který schválil změny stanov. Na podzim pak na řádném sněmu byli přijati další členové a byl dotvořen vnitřní řád. Kontrolní komise provedla kontrolu finančních prostředků.V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 62 mediátorů. Členové AMČR realizovali 62 mediací, zejména v rodinné oblasti a dále pak v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní a facilitovali 29 skupinových setkání v neziskovém, státním i privátním sektoru.
    Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.
     Členstvím v České asociaci, z.s.se firma stává členem sdružení firem, které v České republice podporují byznys v duchu fair-play a jejich firemní strategie obsahuje tyto pilíře firemní kultury:
    Rok 2016: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Členové byli informování o aktivitách asociace a činnosti rady, která se věnovala řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a finančního charakteru. Na webové stránce AMČR vznikla kolonka „Literatura a články“, kde začaly být umisťovány práce a články z řad členů AMČR.


18. České firemní hry - letní 2018

    Česká asociace nabízí (nejen) svým členským firmám jedinečný program FIT4JOB, podporující motivaci, zaměstnanců, smysluplnost zaměstnaneckých benefitů a CSR firemní aktivity.
    Rok 2007 – v tomto roce byly organizovány 2 sněmy asociace. Tím byla dokončena přestavba asociace na profesionální platformu, která bude mít mezi členy pouze akreditované mediátory, lektory a facilitátory. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 60 mediátorů. Mediátoři realizovali 110 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, mezi nimi nejvíce rozvodové kauzy. Dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 116 skupinových setkání: jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.
    Asociace firemních sportů a zdraví o.s. nabízí organizaci a kompletní zajištění firemních dní zdraví, které se odehrávají přímo v sídle firmy a to včetně administrativních budov, výrobních prostor apod. Na základě mnoha zkušeností dokážeme vytvořit motivační a příjemnou atmosféru na téma zdravý životní styl kdekoli. Nechte si připravit nabídku, jak by den firemního zdraví mohl proběhnout ve Vaší firmě.


IX. ČESKÉ SPORTOVNÍ FIREMNÍ HRY - letní 2014

    Rok 2014: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu. Byla zvolena nová rada, předseda a místopředseda. Byla schválena účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření za rok 2013 . Za čestného člena asociace byl zvolen Ing.J.Jilemický, reprezentující Asociaci na MPO, v rámci práce v platformě pro řešení spotřebitelských sporů. Rada Asociace se sešla v tomto roce 5x a řešila obvyklé administrativní otázky , odpovídala zájemcům a odborné veřejnosti na vše co potřebovali vědět o mediaci, dále řešila úpravu kanceláře, registraci AMČR v obchodním rejstříku a obnovovala akreditace výcviků. Probírala aktuální stav účetnictví, formy spolupráce s institucemi-domácími i zahraničními, diskutovala nad stížnostmi klientů mediace na mediátory nečleny asociace, zejména postup a přístup „mediátorů“ z terénu, připravovala prezentační letáčky a udržovala kontakty a odpovídala na dotazy členů AMČR.
    Velký zájem je také o samostatný motivační program FIT4JOB, který většinou probíhá přímo ve firmách, nebo během firemních eventů a meetingů. Lektoři a odborníci z oblasti vyživy, fyzioterapie, pracovní psychologie aj. připraví pro každou skupinu zaměstnanců odpovídající vzdělávací nebo regenerační program z oblasti zdravého životního stylu a zdravotní prevence.
    Cílem České asociace, z.s. je sdružovat firmy a firemní sportovní kluby, které organizují akce a programy pro zaměstnance v oblasti zdraví, pohybu a firemního sportu. Společně se sdružováním existujících firemních klubů pomáháme také při jejich zakládání. Pro členské firmy AFSZ, o.s. bez firemních klubů nabízíme podporu, administraci a organizaci programů a akcí v oblasti zdraví a firemního sportu.


Člen České asociace, z.s. má právo:

    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.
    Výkon - zvýšení výkonu zaměstnanců firem, které prokazatelně a pravidelně pečují o zdraví svých zaměstnanců, kteří v 94% vnímají vlastní zdraví jako nejdůležitější hodnotu.
    Rok 2012: Členská základna se sešla na sněmu v březnu 2012. Byli přijati noví členové, schváleny změny stanov a vnitřního řádu a proběhla doplňková volba kontrolní komise, dále byla schválena účetní uzávěrka za předchozí rok. Lektoři AMČR v rámci komplexních výcviků mediace vyškolili dalších 109 osob a prezentovali mediaci na mnoha jedno a dvoudenních seminářích. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů.
    Rada se sešla v roce 2015 celkem třikrát, věnovala se tématům: registrace AMČR jako zapsaného spolku, zajištění akreditací výcviků, administrativní prací v kanceláři (dotazy, studenti, emaily), spoluprací s institucemi a zajištění finančních zdrojů pro fungování AMČR.


ČESKÁ ASOCIACE, z.s. - členství

    Členství v České asociaci, z.s. je pro firmu a její zaměstnance radostí a závazkem být součástí dalšího rozvoje fair play firemní kultury v České republice.
    Rok 2002 - přijaty vzdělávací a akreditační standardy (od šestidenního základního semináře až po dvanáctidenní komplexní výcvik mediátorů). Vytvořeny profesionální manuály a pracovní listy na semináře. Získání první akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytování všech stupňů vzdělávání v mediační technice. Vznik a práce oborových sekcí AMČR. Vytvoření informačních a propagačních materiálů. Otevření kanceláře - zázemí organizace, koordinace aktivit, včetně poskytování služeb mediace. Publikační a prezentační činnost členů Asociace.
    Na základě potvrzené registrace může nový člen České asociace, z.s.( v případě právnické osoby všichni zaměstnanci ) začít okamžitě využívat veškeré výhody a benefity firemních sportovců.


Co členství v České asociaci, z.s. přináší fyzickým osobám a zaměstnancům?

    Rok 2008 – v tomto roce byl organizován 1 sněm asociace, na kterém bylo přijato 9 nových členů-akreditovaných mediátorů a zhodnocena činnost za uplynulý rok. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 80 mediátorů. Mediátoři realizovali 115 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce rozvodové kauzy, dále v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 66 skupinových setkání : jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.
    Rok 2000 - v květnu se účastníci konference "Mediace a její perspektivy v ČR" v Opavě shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR a zkratkou AMČR. Na podzim se opakovaně schází přípravný výbor a definuje koncepci sdružení, jeho stanovy a podává žádost o jeho registraci. V prosinci je AMČR zaregistrována Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P.
    Business Networking - sportovní prostředí a atmosféra kolem sportu patří zcela jistě mezi nejpříjemnější místa pro navazování nových kontaktů, ať už osobních nebo pracovních.
    Firmy se "sportovním duchem" a zdravou firemní kulturou spolupracují také na šíření hodnot fair-play v podnikatelském prostředí v rámci charty "WE ARE FAIR PLAY BUSINESS" a podpoře zdravého stylu života v České republice.


FAIR PLAY BUSINESS klub České republiky

    Rok 2015: Členská základna se sešla lx na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2014. Členové byli informování o aktivitách asociace, o průběhu zkoušek na zapsaného mediátora a o stížnostech na některé mediátory-nečleny asociace. Asociace je totiž veřejností vnímána jako arbitr mediace, vždy však členové rady vysvětlují, že možnost diskuze o průběhu mediace je možná pouze na základě schválených standardů a etického kodexu mediátora AMČR a pouze se členy asociace. Sněm také schválil nové stanovy asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek.
    Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů.
    Rok 2005 - pokračovaly otevřené kurzy základního a komplexního kurzu mediace a byla realizována mediační služba (kolem 80, z toho některé měly až 5 mediačních jednání) v rámci lokalit, kde akreditovaní mediátoři Asociace začali působit. Na podzim získala Asociace další akreditaci MŠMT, a to až na dobu 6 let. Pokračovala řada výcviků a facilitace v oblasti vzdělávání neziskových organizací, školení smírčích rad a proběhla řada seminářů s interetnickou tématikou.
    Česká asociace stolního tenisu řídí činnost stolního tenisu v České republice. Řídí reprezentační složky, ligové soutěže mužů a žen, organizuje činnost mládeže na celostátní úrovni a zajišťuje servis v důležitých oblastech organizace.


Organizační informace k probíhající sezóně

    Členským firmám a klubům nabízí Česká asociace, z.s.. také podporu v oblasti marketingových a PR aktivit spojených se zdravým životním stylem a sportem včetně maximalizace využití sponzoringu a společenské zodpovědnosti (CSR).
    Loajalita - účast zaměstnanců na sportovních akcích pod jménem a s logem vlastní firmy je jedním z neúčelnějších nástrojů interního marketingu a budování vztahu zaměstnanců k logu a firmě.
    Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Těmto všem je AP ČR otevřena a čeká na ně!
    ​Klub partnerů české vlajky jsme založili s cílem vybudovat silnější a pozitivní vztah k české vlajce jako symbolu České republiky a vlastenectví co nejvíce občanů a firem ČR.
    Spojení jména a loga firmy s atraktivní a užitečnou činností - každý potvrdí, že zdraví patří mezi největší hodnoty, které máme a firmy, které zdraví zaměstnanců podporují a jsou se zdravím spojované, patří mezi vyhledávané a kladně hodnocené zaměstnanci i obchodními partnery.


Jak se stát členem České asociace, z.s.?

    Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři f
    Členství v České asociaci, z.s. je symbolem aktivní společenské odpovědnosti firem (CSR), které aktivně a celoročně motivují své zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a programy v oblasti zdraví a firemního sportu patří mezi jejich nástroje firemního managementu.
    Asociace firemních sportů a zdraví, o.s. přijímá za své členy firemní kluby, které mají vlastní právní subjektivitu a nebo pod vedením zaměstnavatele spravují ve firmě programy a akce spojené se zdravým životním stylem, sportem a pohybem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
26883
cache: 0024:00:00