Jak na věc


asociace stolního tenisu

IX. ČESKÉ SPORTOVNÍ FIREMNÍ HRY - letní 2014

    Rok 2000 - v květnu se účastníci konference "Mediace a její perspektivy v ČR" v Opavě shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR a zkratkou AMČR. Na podzim se opakovaně schází přípravný výbor a definuje koncepci sdružení, jeho stanovy a podává žádost o jeho registraci. V prosinci je AMČR zaregistrována Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P.
    ​Klub partnerů české vlajky jsme založili s cílem vybudovat silnější a pozitivní vztah k české vlajce jako symbolu České republiky a vlastenectví co nejvíce občanů a firem ČR.
    Rok 2002 - přijaty vzdělávací a akreditační standardy (od šestidenního základního semináře až po dvanáctidenní komplexní výcvik mediátorů). Vytvořeny profesionální manuály a pracovní listy na semináře. Získání první akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytování všech stupňů vzdělávání v mediační technice. Vznik a práce oborových sekcí AMČR. Vytvoření informačních a propagačních materiálů. Otevření kanceláře - zázemí organizace, koordinace aktivit, včetně poskytování služeb mediace. Publikační a prezentační činnost členů Asociace.


ČESKÁ ASOCIACE, z.s. - členství

    Rok 2007 – v tomto roce byly organizovány 2 sněmy asociace. Tím byla dokončena přestavba asociace na profesionální platformu, která bude mít mezi členy pouze akreditované mediátory, lektory a facilitátory. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 60 mediátorů. Mediátoři realizovali 110 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, mezi nimi nejvíce rozvodové kauzy. Dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 116 skupinových setkání: jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.
    Rada se sešla v roce 2015 celkem třikrát, věnovala se tématům: registrace AMČR jako zapsaného spolku, zajištění akreditací výcviků, administrativní prací v kanceláři (dotazy, studenti, emaily), spoluprací s institucemi a zajištění finančních zdrojů pro fungování AMČR.
    Rok 2012: Členská základna se sešla na sněmu v březnu 2012. Byli přijati noví členové, schváleny změny stanov a vnitřního řádu a proběhla doplňková volba kontrolní komise, dále byla schválena účetní uzávěrka za předchozí rok. Lektoři AMČR v rámci komplexních výcviků mediace vyškolili dalších 109 osob a prezentovali mediaci na mnoha jedno a dvoudenních seminářích. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů.
    Členství v České asociaci, z.s. je symbolem aktivní společenské odpovědnosti firem (CSR), které aktivně a celoročně motivují své zaměstnance ke zdravému životnímu stylu a programy v oblasti zdraví a firemního sportu patří mezi jejich nástroje firemního managementu.


Členem České asociace, z.s.se může stát:

    Asociace průvodců ČR je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Světové federace asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG.
    Asociace firemních sportů a zdraví, o.s. přijímá za své členy firemní kluby, které mají vlastní právní subjektivitu a nebo pod vedením zaměstnavatele spravují ve firmě programy a akce spojené se zdravým životním stylem, sportem a pohybem.
    Rok 2011: Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu v březnu. Sněm zvolil nové členy rady, předsedu,místopředsedu a čestného předsedu AMČR., dále etickou a kontrolní komisi. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, úpravy a doplnění Vnitřního řádu AMČR. Lektoři vyškolili dalších 135 mediátorů, členové realizovali 47 osobních prezentací mediace. Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v 113 mediacích strany došly k dohodě.


Členem České asociace, z.s. může být každý, kdo:

    Velký zájem je také o samostatný motivační program FIT4JOB, který většinou probíhá přímo ve firmách, nebo během firemních eventů a meetingů. Lektoři a odborníci z oblasti vyživy, fyzioterapie, pracovní psychologie aj. připraví pro každou skupinu zaměstnanců odpovídající vzdělávací nebo regenerační program z oblasti zdravého životního stylu a zdravotní prevence.
    Rok 2015: Členská základna se sešla lx na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2014. Členové byli informování o aktivitách asociace, o průběhu zkoušek na zapsaného mediátora a o stížnostech na některé mediátory-nečleny asociace. Asociace je totiž veřejností vnímána jako arbitr mediace, vždy však členové rady vysvětlují, že možnost diskuze o průběhu mediace je možná pouze na základě schválených standardů a etického kodexu mediátora AMČR a pouze se členy asociace. Sněm také schválil nové stanovy asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek.
    Na základě potvrzené registrace může nový člen České asociace, z.s.( v případě právnické osoby všichni zaměstnanci ) začít okamžitě využívat veškeré výhody a benefity firemních sportovců.


SPRINT BIKE - poslední prázdninová jízda 2015

    Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.
    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.


18. České firemní hry - letní 2018

    Rok 2014: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu. Byla zvolena nová rada, předseda a místopředseda. Byla schválena účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření za rok 2013 . Za čestného člena asociace byl zvolen Ing.J.Jilemický, reprezentující Asociaci na MPO, v rámci práce v platformě pro řešení spotřebitelských sporů. Rada Asociace se sešla v tomto roce 5x a řešila obvyklé administrativní otázky , odpovídala zájemcům a odborné veřejnosti na vše co potřebovali vědět o mediaci, dále řešila úpravu kanceláře, registraci AMČR v obchodním rejstříku a obnovovala akreditace výcviků. Probírala aktuální stav účetnictví, formy spolupráce s institucemi-domácími i zahraničními, diskutovala nad stížnostmi klientů mediace na mediátory nečleny asociace, zejména postup a přístup „mediátorů“ z terénu, připravovala prezentační letáčky a udržovala kontakty a odpovídala na dotazy členů AMČR.
    Česká asociace stolního tenisu řídí činnost stolního tenisu v České republice. Řídí reprezentační složky, ligové soutěže mužů a žen, organizuje činnost mládeže na celostátní úrovni a zajišťuje servis v důležitých oblastech organizace.
    Česká asociace nabízí (nejen) svým členským firmám jedinečný program FIT4JOB, podporující motivaci, zaměstnanců, smysluplnost zaměstnaneckých benefitů a CSR firemní aktivity.
    Několik členů asociace se aktivně zúčastnilo zářijové konference v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře a konference „Když rodič unese vlastní dítě“ realizované MPSV. Pokračovala i spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou účasti naší reprezentantky v panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství. Při této příležitosti AMČR poskytuje MPSV síť vyškolených mediátorů, kteří ovládají cizí jazyky a mohou být k dispozici při řešení rodinných sporů v daných případech.


Člen České asociace, z.s. má právo:

    Cílem České asociace, z.s. je sdružovat firmy a firemní sportovní kluby, které organizují akce a programy pro zaměstnance v oblasti zdraví, pohybu a firemního sportu. Společně se sdružováním existujících firemních klubů pomáháme také při jejich zakládání. Pro členské firmy AFSZ, o.s. bez firemních klubů nabízíme podporu, administraci a organizaci programů a akcí v oblasti zdraví a firemního sportu.
    Cílem Klubu partnerů české vlajky je i nárůst obliby české vlajky u dětí. Děkujeme všem firmám, které svým partnerstvím přispějí k výrobě vlajek, které předáváme do škol a na akcích určených pro děti.
    Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).


Jak se stát členem České asociace, z.s.?

     Členstvím v České asociaci, z.s.se firma stává členem sdružení firem, které v České republice podporují byznys v duchu fair-play a jejich firemní strategie obsahuje tyto pilíře firemní kultury:
    Loajalita - účast zaměstnanců na sportovních akcích pod jménem a s logem vlastní firmy je jedním z neúčelnějších nástrojů interního marketingu a budování vztahu zaměstnanců k logu a firmě.


FAIR PLAY BUSINESS klub České republiky

    Rok 2003 - Asociace se stává členem World Mediation Forum (WMF=Světového fóra mediátorů) a již má necelé 4 desítky členů. Akreditovaní mediátoři realizovali řadu mediací, a to zejména v rodinné oblasti, komunitní a pracovní oblasti. Pokračovala práce oborových sekcí (rodinná, občansko-právní či komunitní, v podnicích a institucích, interkulturní a trestně-právní). Dvě mediátorky se zúčastnily WMF v Buenos Aires v Argentině a v Praze jsme uvítali ředitele fóra prof.Chuana Tauska. Všichni tři společně realizovali kurz komerční mediace. Facilitátoři Asociace rovněž realizovali řadu facilitací (pro MV šest kulatých stolů o domácím násilí).Asociace navázala spolupráci s Institutem pro spotřební průmysl a v rámci projektu "Maják shody" participovala společně s dalšími týmy 5 zemí EU na mezinárodním vzdělávacím modulu v oblasti ochrany spotřebitele a při řešení spotřebitelských sporů. Lektorky zabývající se interetnickým konfliktem participovaly na projektech týkajících se vzdělávání romských
    Spojení jména a loga firmy s atraktivní a užitečnou činností - každý potvrdí, že zdraví patří mezi největší hodnoty, které máme a firmy, které zdraví zaměstnanců podporují a jsou se zdravím spojované, patří mezi vyhledávané a kladně hodnocené zaměstnanci i obchodními partnery.
    Členství v České asociaci, z.s. je pro firmu a její zaměstnance radostí a závazkem být součástí dalšího rozvoje fair play firemní kultury v České republice.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři f
    Asociace firemních sportů a zdraví o.s. nabízí organizaci a kompletní zajištění firemních dní zdraví, které se odehrávají přímo v sídle firmy a to včetně administrativních budov, výrobních prostor apod. Na základě mnoha zkušeností dokážeme vytvořit motivační a příjemnou atmosféru na téma zdravý životní styl kdekoli. Nechte si připravit nabídku, jak by den firemního zdraví mohl proběhnout ve Vaší firmě.
    Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů.
    Členským firmám a klubům nabízí Česká asociace, z.s.. také podporu v oblasti marketingových a PR aktivit spojených se zdravým životním stylem a sportem včetně maximalizace využití sponzoringu a společenské zodpovědnosti (CSR).


Organizační informace k probíhající sezóně

    Business Networking - sportovní prostředí a atmosféra kolem sportu patří zcela jistě mezi nejpříjemnější místa pro navazování nových kontaktů, ať už osobních nebo pracovních.
    Rok 2005 - pokračovaly otevřené kurzy základního a komplexního kurzu mediace a byla realizována mediační služba (kolem 80, z toho některé měly až 5 mediačních jednání) v rámci lokalit, kde akreditovaní mediátoři Asociace začali působit. Na podzim získala Asociace další akreditaci MŠMT, a to až na dobu 6 let. Pokračovala řada výcviků a facilitace v oblasti vzdělávání neziskových organizací, školení smírčích rad a proběhla řada seminářů s interetnickou tématikou.
    Firmy se "sportovním duchem" a zdravou firemní kulturou spolupracují také na šíření hodnot fair-play v podnikatelském prostředí v rámci charty "WE ARE FAIR PLAY BUSINESS" a podpoře zdravého stylu života v České republice.


Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2010: členové se sešli 2x na sněmech Asociace, která ke konci roku měla 31 členů. V březnu se konal mimořádný sněm, který schválil změny stanov. Na podzim pak na řádném sněmu byli přijati další členové a byl dotvořen vnitřní řád. Kontrolní komise provedla kontrolu finančních prostředků.V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 62 mediátorů. Členové AMČR realizovali 62 mediací, zejména v rodinné oblasti a dále pak v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní a facilitovali 29 skupinových setkání v neziskovém, státním i privátním sektoru.
    Reprezentantky AMČR spolupracovaly i s legislativní skupinou odborníků při Ministerstvu spravedlnosti. při přípravě zákona o mediaci v civilní oblasti (netrestu) a to zejména při vytváření profesních a vzdělávacích standardů, protože asociace již školí budoucí zájemce o mediaci v navrhovaném počtu 100 hodin a má řadu zkušeností jak na poli vzdělávání, tak na poli realizovaných služeb.
    Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Těmto všem je AP ČR otevřena a čeká na ně!


Co členství v České asociaci, z.s. přináší fyzickým osobám a zaměstnancům?

    Rok 2008 – v tomto roce byl organizován 1 sněm asociace, na kterém bylo přijato 9 nových členů-akreditovaných mediátorů a zhodnocena činnost za uplynulý rok. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 80 mediátorů. Mediátoři realizovali 115 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce rozvodové kauzy, dále v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 66 skupinových setkání : jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.
    Rok 2016: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Členové byli informování o aktivitách asociace a činnosti rady, která se věnovala řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a finančního charakteru. Na webové stránce AMČR vznikla kolonka „Literatura a články“, kde začaly být umisťovány práce a články z řad členů AMČR.
    Výkon - zvýšení výkonu zaměstnanců firem, které prokazatelně a pravidelně pečují o zdraví svých zaměstnanců, kteří v 94% vnímají vlastní zdraví jako nejdůležitější hodnotu.
    Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00