Jak na věc


archiv okresního úřadu praha-západ

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

    Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty zachycující různá témata politického, hospodářského i společenského života od roku 1945 prakticky až do současnosti. Vychází jednak z Československých filmových týdeníků, jednak z archivu zpravodajství Československé a České televize. Jednotlivé díly cyklu dávají divákovi zajímavou možnost srovnání nejen, jak se měnila v průběhu desetiletí společnost, ale i jak se měnila práce dokumentaristů a redaktorů zpravodajství. Pořad připravuje Redakce aktuální publicistiky ČT, dramaturgie a režie Miroslav Petráček.
    Evidence a metadatové popisy u audiovizuálních a zvukových materiálů jsou ve sdílených databázích. Evidence písemností a fotografií a jejich metadata jsou do úplného zprovoznění technologického řešení zatím vedena odděleně v analogové (kartotéky, písemné evidence) nebo v elektronické podobě.


Připravili jsme pro vás nové funkce

    Samotné (fyzické) uložení materiálů závisí na jeho původu a podobě. Materiály v analogové podobě (dokumenty, fotografie, analogové záznamy) a digitální materiály umístěné na nosičích jsou obvykle s ohledem na původ jejich vzniku uloženy v depozitářích příslušných studií. Pouze filmové nosiče a fotonegativy jsou postupně soustředěny do depozitářů v Praze, kde jsou vhodnější podmínky uložení a také technologické zázemí pro jejich přepisy a digitalizaci. Digitální audiovizuální a zvukové materiály jsou uložené ve společném úložišti spravované společným systémem. Pro již výše zmíněné písemnosti a fotografie, kde zatím není implementováno společné řešení, probíhá mezi studii zatím digitálně pouze jejich výměna přes sdílené úložiště.
    APF se skládá ze tří organizačně samostatných útvarů APF Praha, APF Brno, APF Ostrava, přičemž APF Praha poskytuje metodické vedení pro ostatní útvary.
    Studijní knihovna je neveřejnou knihovnou, poskytující specializované knihovnické, informační a rešeršní služby zaměstnancům ČT, kteří se podílejí na výrobě pořadů. Fond knihovny, který obsahuje více než 40 000 svazků, tvoří zejména odborná literatura se zaměřením na média a dále pak na různá odvětví vědy, politiku, kulturu, lingvistiku a umění. V neposlední řadě knihovna archivuje interní dokumenty ČT a ČST, jako jsou např. Ročenky či Ideově tematické plány, a také veškerou knižní produkci Edice ČT. Součástí knihovny je studovna, která nabízí výběr denního tisku a dalších periodik, převážně odborného rázu.


Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Ve fondu zvukových nahrávek – Fonotéce se nachází přes 20 000 hodin nahrávek na 45 000 zvukových nosičích (magnetofonové pásky, gramodesky, CD). Fonotéka spolupracuje se zvukovou výrobou, vytváří rešerše a zajišťuje výpůjčky pro ozvučování nových pořadů. Probíhající digitalizace zvukového archivu umožňuje hudebním režisérům online přístup k digitálním kopiím archivních nahrávek a tím i ochranu originálů. Fonotéka poskytuje informace o zvukových nahrávkách uložených v archivu fonotéky pro externí badatele, případně umožňuje i jejich poslech. Dále spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéka, společné databázi zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí.
    28.2.2011 Všem uchazečům o veřejnou zakázku „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ poskytujeme odpověď na žádost o dodatečné informace, kterou jsme obdrželi 18.2.2011. 11.3.2011: Dokument byl z webu stažen.
    9.2.2011 Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na služby s pracovním označením „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ k podání nabídky do tohoto řízení. Zadávací dokumentaci a další informace naleznete na úřední desce.


Možnosti vyhledávání pro badatele :

    Archiv a programové fondy (dále jen APF) je oddělení ČT, které základní částí svých archivních sbírek spadá podle zákona č. 499/2004 Sb. mezi takzvané specializované archivy a je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR. Plní nezastupitelnou roli článku v provozu České televize – jeho základní úlohou je správa archivních materiálů vzniklých z činnosti České, resp. Československé televize od roku 1953 do současnosti, poskytuje také podporu všem útvarům ČT - programu, obchodnímu oddělení, nové výrobě. Připravuje pořady k jejich dalšímu užití např. vysíláním či prodejem. Denně spolupracuje s tvůrčími štáby při výběru archivních ukázek, provádí odborné rešerše a vytváří metodiku evidence a vyhledávání v databázích. Jednou z hlavních činností APF v posledních letech je příprava a implementace postupů pro digitální archivaci a práci s digitálními archivními materiály v ČT a systematická digitalizace historických fondů.
    9.6. 2011 K příležitosti Mezinárodního dne archivů jsme pro vás ve spolupráci s Českou archivní společností připravili následující program, na který vás srdečně zveme. Zobrazit program ve formátu .jpg
    Ve videotékách jsou uloženy audiovizuální záznamy na různých typech nosičů od palcových pásů přes analogové a digitální bety až k formátu XDCam. Ve videotéce v hlavní budově Kavčích hor (Videotéka KH) se nachází téměř 270 000 záznamů pořadů od počátků ČST až po nejnovější tituly. Ve Videotéce v budově zpravodajství (Videotéka OZ)je uloženo více než 205 000 záznamů zpravodajských a sportovních pořadů. Od roku 2010 je většina zpravodajství vyráběna digitálně bez využití nosičů a uchovávána již zejména v digitálním archivu.


ArchivMinisterstvazahraničníchvěcí

    Úkolem oddělení Spisového archivu a fototéky je kromě metodického dohledu nad spisovou službou v ČT zajištění archivní služby, pokud jde o analogové i digitální písemnosti a fotografie. Provádí skartační řízení, tedy výběr archiválií (dokumentů určených k trvalému uchování). K jeho povinnostem patří vedení Ústřední spisovny a správa archivního fondu písemností a archivního fondu fotografií, včetně souvisejících agend (přejímky, dokumentace, inventarizace, rešerše, badatelské služby). Oddělení současně zajišťuje i digitalizaci fotografií a analogových písemností (skenovací pracoviště zajišťuje skenování nejen spisů a archiválií, ale například i doručených dokumentů a smluv). Archivní fond písemností obsahuje výrobní složky pořadů, dokumenty vedení ČST/ČT a redakcí, korespondence, scénáře, noty a další dokumenty. Fotografický fond se skládá z necelého miliónu fotonegativů a diapozitivů, asi 150 000 fotografií na papírové podložce a rovněž rychle rostoucího množství digitálně pořízených f
    Obě videotéky zajišťují odbornou péči o uložené nosiče a jejich zapůjčování pro výrobu a vysílání pořadů. Videotéka KH zajišťuje navíc práce spojené s reprízami archivních pořadů, které se vracejí na obrazovku, například výrobu skrytých titulků, audiodescription a verzí ve znakové řeči. V posledních letech se videotéky intenzivně věnují systematické digitalizaci audiovizuálního fondu. Součástí videotéky ve zpravodajství jsou dvě digitalizační pracoviště, na kterých se digitalizují materiály redakce zpravodajství, redakce aktuální publicistiky, redakce sportu a vybraných pořadů z Videotéky KH. Většina materiálů je však digitalizována ve spolupráci s útvarem techniky ČT na jeho odborných pracovištích.
    24.2.2011 Dodatečné informace k veřejné zakázce „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“.Další informace naleznete na úřední desce.


Vítejte na portálu archivních fondů a sbírek České republiky

    Správa programových fondů má na starosti činnosti spojené se správou a doplňováním údajů do databází pořadů ČT a archivovaných pracovních-hrubých materiálů. Kromě dokumentace pořadů poskytuje také rešeršní služby tvůrcům a produkcím, obohacuje i-vysílání na webu o historické záznamy, uchovává fond náhledových nosičů a spravuje mediální badatelnu s možností projekcí. V součinnosti s dalšími odděleními se podílí na procesu digitalizace a na přípravě metodik pro archivaci a práci s archivním audiovizuálním fondem ČT.
    Filmotéka obhospodařuje záznamy pořadů vyrobených filmovou technologií producentskými útvary ČT v Praze. V nově vybudovaných moderních depozitářích filmotéky jsou uloženy barevné i černobílé filmy formátu 16mm i 35mm. V depozitářích je uloženo 640 00 titulů, což představuje cca 18 000 hodin vysílacího času. Toto oddělení také pečuje o filmový fond brněnského a ostravského studia. Filmotéka, kromě péče a ochrany filmových nosičů, připravuje filmy na přepis pro výrobu nových pořadů, k projekci dramaturgům APF, produkčním útvarům a také ke komerčním účelům.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00