Jak na věc


anglický rozhovor v obchodě

Telling the Time - Jak se zeptat a jak vyjádřit čas v angličtině

    14 slovní zásoby dle vžitých pravidel - čte texty - vyhledá ve slovníku neznámé výrazy - neznámé výrazy si domyslí Slovní zásoba Tematické okruhy z kontextu - stručně reprodukuje obsah textu - odpoví na otázku podle textu Jednoduchá sdělení Základní vztahy (otázky), slovní zásoba, tematické okruhy - přečte krátké články o dětech z cizích zemí Děti Děti a mládež v jiných zemích Názvy některých států - naučí se názvy některých států, Slovní zásoba na téma jejich hlavní města a národnosti Národnosti, státy a hlavní města Tematické okruhy - sleduje text podle slyšené nahrávky Výslovnost, spelling - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu - odhadne výslovnost neznámé ČJ Práce s textem, Z Názvy některých států a jejich hlavní města OSV2/2, OSV2/3, VEG1, VEG2, VEG3, MUV4 423
    18 rozhovor na téma U lékaře Rozhovor na téma U lékaře Nemoci, zdravotní problémy - porozumí textu, používá slovník Slovní zásoba na téma U lékaře - z kontextu domyslí smysl konverzace Výslovnost, spelling - po vyslechnutí rozhovoru na základě otázek shrne ústně i písemně hlavní informace - vyhledá informaci Gramatické struktury, typy vět, tematické okruhy. - předvede improvizovaný rozhovor Rozhovor na téma U lékaře Jednoduchá sdělení, základní vztahy, tematické okruhy - naučí se nová slovíčka a fráze na Slovní zásoba na téma Nemoci a téma Nemoci a zdravotní problémy zdravotní problémy - naučí se mluvit o zdravé a nezdravé Bud fit Jídelníček a stravovací návyky stravě Zdravá a nezdravá strava - sleduje text podle slyšené na- Výslovnost, spelling s textem, dialog, Př Nemoci, OSV2/2, OSV2/3 ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, dialog, Př Zdraví, 427


Kurz - Online kurz angličtiny zdarma pro naprosté začátečníky

    36 Ročník: 9. Školní výstupy Žák: - naučí se rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména pomocí a lot of/a few/a little/much/many - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla - písemně a ústně tvoří věty na téma množství jídla s použitím a lot of/a few/a little/much/many - na základě vžitých pravidel tvoří texty - naučí se a předvede rozhovory v restauraci (stížnost), v cestovní kanceláři, na nádraží, atd. - obmění rozhovory dle zadání a potřeby Téma Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty Much/Many Počitatelná a nepočitatelná podstatná ČJ podstatná jména jména v kladné větě, v záporu a v otázce Slovní zásoba na téma much/many, gramatické struktury, jednoduchá sdělení, základní vztahy Rozhovory Rozhovory na vybraná témata ČJ diskuse, dialog, kultura Základní gramatická pravidla struktury mluveného projevu, a typů vět Konverzace, diskuze OSV2/2 Mezilidské vztahy, OSV2/3 Komunikace 445
    11 formaci - uplatní nabyté znalosti, strategie a dovednosti v běžných každodenních situacích - naučí se tvořit budoucí čas Budoucí čas Vyjádření budoucnosti pomocí ČJ budoucí čas, s pomocným slovesem will will - vyhledá v textu gramatické pra- Gramatické struktury, typy vět, OSV2/2, OSV2/3 vidlo slovní zásoba jednoduchá sděle- - z textu domyslí smysl konverza- ním, základní vztahy ce - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla - tvoří věty s použitím budoucího času will - sděluje svůj záměr dle stylových pravidel - písemně, gramaticky správně Slovní zásoba na téma budoucí tvoří a obměňuje jednoduché čas, tematické okruhy, gramatic- věty a krátké texty ké struktury - vyžádá jednoduchou informaci 420


Giving Personal Information - Podávání osobních informací

    26 věty a krátké texty - poslouchá a čte články na téma Neobvyklé dopravní prostředky, Bio potraviny, Uniformy ve školách, Dinoparky, Život před 150 lety Články Články na vybraná témata Čtení jako zdroj informací (práce s textem v učebnici, v časopise, v autentických materiálech - naslouchá promluvě nebo textu Tematické okruhy - vyhledá ve slovníku neznámé výrazy - reprodukuje text Tematické okruhy - čte nahlas plynule a foneticky Slovní zásoba na různá témata správně texty přiměřeného rozsahu Výslovnost, spelling, ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce textu, Z Základní geografické údaje, informace o anglicky mluvících zemích, OSV2/2, OSV2/3, VEG 1 Evropa a svět nás zajímá, VEG 2 Objevujeme Evropu a svět, MUV4 435
    5 Kompetence k učení Učitel vede žáky k: orientaci v předkládaných informacích, ke schopnosti je efektivně využívat používání obecně užívaných termínů schopnosti jak individuálně, tak v týmu zpracovávat zadané úkoly, a to s pomocí daných instrukcí schopnosti propojovat do širších souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí poznávání smyslu a cíle učení, ke zhodnocení vlastního pokroku a navrhnutí postupu zdokonalení se vyhledávání a třídění informací, které efektivně využívá v praktickém životě využívání vlastních zkušeností a poznatků systematickému pozorování, k popisování a hledání souvislostí mezi jevy schopnosti poučit se ze svých chyb Kompetence k řešení problémů Učitel vede žáky k: vyhledávání informací, které potřebuje k řešení daných problémů srovnání informací a ke schopnosti využít získaných znalostí a dovedností zhodnocení výsledků svých činů a překonávání problémů zapojení se do týmové spolupráce při řešení problémových situací 414


Asking for Directions - Jak se anglicky zeptat na směr

    27 Ročník: 8. Školní výstupy Žák: Téma Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty - používá přítomný čas průběhový k vyjádření budoucnosti - na základě vžitých pravidel tvoří texty - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - vyjádří, co bude dělat příští týden s použitím přítomného času průběhového - utvoří otázky do budoucnosti na téma Co děláš o víkend? a odpoví na ně - sleduje krátké video o Psu Baskervillském - čte krátký text Přítomný čas průběhový Pes Baskervillský Použití přítomného času průběhového pro vyjádření budoucnosti Gramatické struktury, typy vět, slovní zásoba, tematické okruhy Otázky-odpovědi Ilustrovaný komiks na pokračování o Psu Baskervillském Výslovnost, spelling ČJ přítomný čas, tvorba vět, popis děje OSV2/2 Mezilidské vztahy, OSV2/3 Komunikace ČJ Příběh na pokračování, významní představitelé anglické literatury, 436
    23 vor na téma V restauraci Jednoduchá sdělení, základní vzta- - zdvořile požádá, poděkuje a hy, tematické okruhy omluví se - adekvátně reaguje v příslušné situaci - v rozhovorech používá britskou Britská měna měnu libry a pence - naučí se mluvit o budoucnosti Going to Vyjádření budoucnosti pomocí vaz- ČJ Budoucí čas, dialog, vypra- pomocí budoucího času going to by going to vování - naučí se zpaměti a aplikuje gra- matická pravidla sdělení OSV2/3 Slovní zásoba na téma budoucí čas - vyjádří, co bude dělat o víkendu a o prázdninách s použitím budoucnosti going to - tvoří otázky v budoucím čase Otázky-odpovědi going to a odpovídá na ně (Co Slovní zásoba na téma budoucí budeš dělat o víkendu? atd.) čas, tematické okruhy, gramatické - písemně, gramaticky správně struktury tvoří a obměňuje jednoduché 432


Where are you from? - Odkud jste?

    31 - samostatně shrně obsah mluveného či čteného textu - používá spojky and, but, becau- Spojky and, but, because, while, if se, while, if v minulém čase průběhovém - tvoří věty v minulém čase prů- běhovém s použitím spojek and, Gramatické struktury, typy vět, jed- but, because, while, if noduchá sdělení, základní vztahy - napíše krátký příběh nebo dopis ČJ Příběh, dopis na vybrané téma s použitím minulého času prostého a průběhového - naučí se vyjadřovat modalitu Vyjadřování modality Modální slovesa should/shouldn t ČJ Modalita, pomocí modálních sloves Význam modálních sloves should/shouldn t should/shouldn t OSV2/2, OSV2/3 - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma Modální matická pravidla slovesa 440
    13 Halloween - naučí se stupňování víceslabičných přídavných jmen s použitím more a the most Přídavná jména Stupňování víceslabičných přídavných jmen - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - tvoří jednoduché věty na srovnání s použitím stupňování - na základně vžitých pravidel tvoří texty - tvoří otázky a odpovědi pomocí Otázky-odpovědi stupňování (Co je nejobtížnější předmět ve škole? atd.) - přečte článek o České Republice Česká Republika Krátký článek o České Republice, fotky a mapa - sleduje text podle slyšené nahrávky Výslovnost, spelling - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu - odhadne výslovnost neznámé ČJ Přídavná jména OSV2/3 ČJ Práce s textem, reprodukce textu, Z Základní údaje o České Republice, OSV 1/1, VEG 3 422


Basic English DialoguesZákladní anglické rozhovory

    34 tury a typů vět Konverzace, diskuze - obmění rozhovor dle zadání a potřeby - uplatní nabyté znalosti, strategie a dovednosti v běžných každodenních situacích - poslouchá a čte články na téma Články Jeden den s, Arthur Conan Doyle, Zábavní parky ve světě, Ztraceni v poušti, Svět módy v r. Články na vybraná témata 2200 Čtení jako zdroj informací (práce s textem v učebnici, v časopise, v autentických materiálech) - čte nahlas plynule a foneticky Výslovnost, spelling, Př Nemoci OSV2/2, OSV2/3 ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce textu Z Základní geografické údaje, informace o anglicky mluvících zemích, VEG1 Evropa a svět nás zajímá, VEG2 Objevujeme Evropu a svět, VEG3 Jsme Evropané 443
    16 vzhled - na základě vžitých pravidel tvoří texty - najde požadované slovo - uvědomí si mnohovýznamovost anglických slov - sleduje text podle slyšené nahrávky na téma Ve městě - přeloží neznámá slova, neznámé Na poště Rozhovor na ulici a na poště Slovní zásoba na téma Ve městě výrazy si domyslí z kontextu, popř. vyhledá - čte texty Výslovnost, spelling - předvede improvizované rozhovory Rozhovor ve městě a na poště Slovní zásoba, gramatické struktu- - zeptá se na cenu, např. jízdenky, ry, jednoduchá sdělení, základní zboží vztahy - vyžádá si jednoduché informace v obchodě, v restauraci, na nádraží, na poště a u lékaře - uplatní nabyté znalosti, strategie ČJ dialog, OSV1/1, OSV2/2, OSV2/3 425


Basic small talk including 'How are you' - Základní krátký zdvořilostní rozhovor

    39 kondicionálu Tvoření podmínkových vět Význam podmínkových vět - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché Slovní zásoba na téma Podmínkové věty a krátké texty věty - naučí se modální slovesa a jejich Modální slovesa Modální slovesa ČJ modalita, použití ve větách must/mustn t/can/could/should/ shouldn t/have to/don t have to OSV2/2, OSV2/3 Použití a význam modálních sloves - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří písemně a ústně věty Slovní zásoba na téma Modální slo- s modálními slovesy vesa - obměňuje věty dle zadání a potřeby - naučí se tvořit věty v trpném Trpný rod Trpný rod ĆJ trpný rod, rodě s použitím slovesa be + 3. Tvoření trpného rodu 448
    12 - uplatní nabyté znalosti, strategie a dovednosti v běžných každodenních situacích - naučí se nové poznatky o významných svátcích Anglii a v USA - naslouchá promluvě nebo textu Halloween Den díkůvzdání Článek a rozhovor na téma Halloween a Den dikůvzdání, Vánoce, Velikonoce Tematické okruhy - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu Vánoce Výslovnost, spelling - odhadne výslovnost neznámé Velikonoce slovní zásoby dle vžitých pravidel - čte texty - vyhledá ve slovníku neznámé Slovní zásoba na téma Halloween, výrazy Den díkůvzdání, Vánoce, Velikonoce - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace Tematické okruhy - obmění text dle zadání a potřeby - naučí se rozhovor na téma Rozhovor ČJ práce s textem, reprodukce textu, Z základní údaje o anglicky mluvících zemích, OSV2/2, OSV2/3, VEG1 Evropa a svět nás zajímá, VEG2 Objevujeme Evropu a svět, VEG3 Jsme Evropané, MUV4 Multikulturalita 421


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
20826
cache: 0024:00:00