Jak na věc


anglický rozhovor v obchodě

Asking for Directions - Jak se anglicky zeptat na směr

    23 vor na téma V restauraci Jednoduchá sdělení, základní vzta- - zdvořile požádá, poděkuje a hy, tematické okruhy omluví se - adekvátně reaguje v příslušné situaci - v rozhovorech používá britskou Britská měna měnu libry a pence - naučí se mluvit o budoucnosti Going to Vyjádření budoucnosti pomocí vaz- ČJ Budoucí čas, dialog, vypra- pomocí budoucího času going to by going to vování - naučí se zpaměti a aplikuje gra- matická pravidla sdělení OSV2/3 Slovní zásoba na téma budoucí čas - vyjádří, co bude dělat o víkendu a o prázdninách s použitím budoucnosti going to - tvoří otázky v budoucím čase Otázky-odpovědi going to a odpovídá na ně (Co Slovní zásoba na téma budoucí budeš dělat o víkendu? atd.) čas, tematické okruhy, gramatické - písemně, gramaticky správně struktury tvoří a obměňuje jednoduché 432
    6 Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k: kultivovanému vyjadřování v ústním i písemném projevu, k výstižné, přesné a logické orientaci v různých typech textů, obrazovém materiálu a jiných informačních zdrojích využívání různých komunikačních a informačních zdrojů obhajování svých stanovisek na základě dialogu prezentaci výsledků své práce před spolužáky Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky k: schopnosti účinně pracovat ve skupině podílení se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu pochopení potřeby spolupracovat s ostatními při řešení daného problému posilování sebedůvěry a sebeúcty Kompetence občanské Učitel vede žáky k: respektování přesvědčení druhých lidí, ke schopnosti se vcítit do jejich situace respektování názorů druhých spolupráci při formování svých volních a charakterových rysů 415


Telling the Time - Jak se zeptat a jak vyjádřit čas v angličtině

    33 přidáním koncovek -er a -est a použití stupňování - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma Stupňování matická pravidla příslovcí sdělení - písemně a ústně tvoří věty v přítomném, minulém nebo bu- doucím čase na srovnání věcí ne- sdělení bo zvířat Slovní zásoba na téma stupňování příslovcí, tematické okruhy - disponuje potřebnou slovní zásobou - obmění text dle zadání a potřeby - tvoří otázky s použitím stupňování a odpovídá na ně Otázky-odpovědi - naučí se a předvede rozhovory u lékaře a v obchodě Rozhovory Rozhovory na vybraná témata Základní gramatická pravidla struk- ČJ Dialog, kultura mluveného projevu 442
    25 - předvede naučený rozhovor na téma Můj víkend nebo Moje dovolená - obmění rozhovor dle zadání a potřeby - napíše jednoduchý text o tom, ČJ Popis děje, dopis co dělal o víkendu nebo o prázdninách Gramatické struktury, typy vět, jednoduchá sdělení, slovní zásoba na téma slovesa v minulém čase - naučí se rozlišovat počitatelná a Some/any Počitatelná a nepočitatelná pod- OSV2/3 Komunikace nepočitatelná podstatná jména statná jména v kladné větě, pomocí some/any/a/an v záporu a v otázce - naučí se zpaměti a aplikuje Slovní zásoba na téma some, any gramatická pravidla sdělení - ústně tvoří věty na téma Jídlo s použitím some/any - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché sdělení, základní vztahy 434


Where are you from? - Odkud jste?

    10 odpovědi - přeloží neznámá slova, vyhledá Slovní zásoba na téma slovesa ve slovníku v minulém čase - rozumí dané slovní zásobě - umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem - disponuje potřebnou slovní zásobou -vybere gramatické pravidlo, kterým identifikuje dané slovo sdělení, základní vztahy - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla - tvoří věty v minulém čase - písemně a gramaticky správně Slovní zásoba, tematické okruhy tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty sdělení - předvede improvizovaný rozhovor v minulém čase o svém proži- Rozhovor tém víkendu - vhodným způsobem vyžádá in- 419
    32 sdělení - rozumí dané slovní zásobě - z kontextu domyslí smysl konverzace - tvoří věty na téma Měl bys, Neměl bys s použitím modálních sloves should / shouldn t Slovní zásoba na téma Modální slovesa Gramatické struktury, typy vět, jednoduchá sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří písemně a ústně věty s použitím modálních sloves - naučí se krátký rozhovor na téma Měl bys Neměl bys s Rozhovor použitím should/shouldn t - obmění rozhovor dle zadání a potřeby - naučí se stupňování příslovcí Stupňování příslovcí Stupňování příslovcí, význam ČJ Příslovce 441


Giving Personal Information - Podávání osobních informací

    4 Formy a metody práce Výuka probíhá ve vyučovacích hodinách formou výkladu, práce s učebnicí a pracovním sešitem, slovníky a jazykovými příručkami, dialogů, poslechu, četby, reprodukce (písemné i ústní), samostatnou prací s různými písemnými materiály. Je zahrnuta také práce s počítačovými prezentacemi, audiovizuální technikou a obrazovým materiálem. Do výuky se také zahrnuje skupinové vyučování, dramatizace a krátkodobé projekty. Žáci vyhledávají informace z dostupných zdrojů. Pro zpestření je také možné využít programy na PC nebo hry. Pomůcky Učebnice a pracovní sešity, slovníky a jazykové příručky, audiovizuální technika, obrazový materiál, počítače výukové a procvičovací programy/internet Mezipředmětové vztahy zeměpis orientace na mapě anglicky hovořících zemí, základní informace o jednotlivých anglicky mluvících státech, základní geografické údaje, podnebné pásy na Zemi a počasí přírodopis názvy rostlin, zvířat a částí lidského těla, nemoci dějepis historie anglicky hovořících ze
    8 Ročník: 6. Školní výstupy Žák: Téma Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně texty složené ze známé slovní zásoby Přítomný čas Přítomný čas průběhový Přítomný čas prostý Výslovnost, spelling Slovní zásoba na téma Slovesa v přítomném čase ČJ přítomný čas, vypravování, popis děje OSV 2/2 Mezilidské vztahy, OSV2/3 Komunikace - rozumí stručným pokynům a otázkám a adekvátně na ně reaguje Slovní zásoba, tematické okruhy, gramatické struktury, jednoduchá sdělení, základní vztahy - je schopen položit běžné otázky týkající se každodenního života a porozumět odpovědi - naučí se významná data, svátky a oslavy v Británii - naučí se počítat od 1 do čte Kalendář Řadové číslovky Významná data, narozeniny, výročí Číslovky Výslovnost, spelling D Historie anglicky hovořících zemí, M Základní a řadové číslovky, 417


Kurz - Online kurz angličtiny zdarma pro naprosté začátečníky

    19 hrávky na téma Rychlé občerstvení - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu - odhadne výslovnost neznámé slovní zásoby dle vžitých pravidel - čte texty - vyhledá ve slovníku neznámé Slovní zásoba výrazy - stručně reprodukuje obsah textu Tematické okruhy - odpoví na otázku podle textu Jednoduchá sdělení Základní vztahy (otázky), slovní zásoba, tematické okruhy - předvede naučený rozhovor na Rozhovor téma Ve zdravé restauraci Jednoduchá sdělení, základní vztahy, tematické okruhy - naučí se nová slovíčka na téma Slovní zásoba na téma Zdravá Zdravá a nezdravá strava a nezdravá strava OSV2/2, OSV2/3 428
    18 rozhovor na téma U lékaře Rozhovor na téma U lékaře Nemoci, zdravotní problémy - porozumí textu, používá slovník Slovní zásoba na téma U lékaře - z kontextu domyslí smysl konverzace Výslovnost, spelling - po vyslechnutí rozhovoru na základě otázek shrne ústně i písemně hlavní informace - vyhledá informaci Gramatické struktury, typy vět, tematické okruhy. - předvede improvizovaný rozhovor Rozhovor na téma U lékaře Jednoduchá sdělení, základní vztahy, tematické okruhy - naučí se nová slovíčka a fráze na Slovní zásoba na téma Nemoci a téma Nemoci a zdravotní problémy zdravotní problémy - naučí se mluvit o zdravé a nezdravé Bud fit Jídelníček a stravovací návyky stravě Zdravá a nezdravá strava - sleduje text podle slyšené na- Výslovnost, spelling s textem, dialog, Př Nemoci, OSV2/2, OSV2/3 ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, dialog, Př Zdraví, 427


Basic English DialoguesZákladní anglické rozhovory

    7 umění se zodpovědně rozhodnout v dané situaci tomu, aby si uvědomil důležitost sebeúcty a úcty k ostatním důležitosti propojení kulturních tradic seznámení se s pravidly poskytování první pomoci odmítání násilí a útlaku a uvědomování si povinnosti postavit se fyzickému a psychickému násilí a útlaku chápání základních principů, na nichž jsou postaveny základní společenské normy Kompetence pracovní Učitel vede žáky k: dodržování stanovených pravidel a plnění si svých povinností schopnosti se přizpůsobit změněným pracovním podmínkám využívání svých poznatků v praxi utváření si základních pracovních návyků 416
    31 - samostatně shrně obsah mluveného či čteného textu - používá spojky and, but, becau- Spojky and, but, because, while, if se, while, if v minulém čase průběhovém - tvoří věty v minulém čase prů- běhovém s použitím spojek and, Gramatické struktury, typy vět, jed- but, because, while, if noduchá sdělení, základní vztahy - napíše krátký příběh nebo dopis ČJ Příběh, dopis na vybrané téma s použitím minulého času prostého a průběhového - naučí se vyjadřovat modalitu Vyjadřování modality Modální slovesa should/shouldn t ČJ Modalita, pomocí modálních sloves Význam modálních sloves should/shouldn t should/shouldn t OSV2/2, OSV2/3 - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma Modální matická pravidla slovesa 440


Basic small talk including 'How are you' - Základní krátký zdvořilostní rozhovor

    35 správně texty přiměřeného rozsahu - přeloží neznámá slova, neznámé výrazy si domyslí z kontextu, popř. vyhledá - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu - vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, zhodnotí ho, zaujímá stanovisko - porozumí textu, používá slovník - porozumí požadavku - vyhledá informaci - odpoví na otázku Slovní zásoba na různá témata Jednoduchá sdělení, slovní zásoba, tematické okruhy Slovní zásoba, tematické okruhy, gramatické struktury, jednoduchá sdělení, základní vztahy 444
    26 věty a krátké texty - poslouchá a čte články na téma Neobvyklé dopravní prostředky, Bio potraviny, Uniformy ve školách, Dinoparky, Život před 150 lety Články Články na vybraná témata Čtení jako zdroj informací (práce s textem v učebnici, v časopise, v autentických materiálech - naslouchá promluvě nebo textu Tematické okruhy - vyhledá ve slovníku neznámé výrazy - reprodukuje text Tematické okruhy - čte nahlas plynule a foneticky Slovní zásoba na různá témata správně texty přiměřeného rozsahu Výslovnost, spelling, ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce textu, Z Základní geografické údaje, informace o anglicky mluvících zemích, OSV2/2, OSV2/3, VEG 1 Evropa a svět nás zajímá, VEG 2 Objevujeme Evropu a svět, MUV4 435


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00