Jak na věc


anglický rozhovor v obchodě

Basic small talk including 'How are you' - Základní krátký zdvořilostní rozhovor

    12 - uplatní nabyté znalosti, strategie a dovednosti v běžných každodenních situacích - naučí se nové poznatky o významných svátcích Anglii a v USA - naslouchá promluvě nebo textu Halloween Den díkůvzdání Článek a rozhovor na téma Halloween a Den dikůvzdání, Vánoce, Velikonoce Tematické okruhy - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu Vánoce Výslovnost, spelling - odhadne výslovnost neznámé Velikonoce slovní zásoby dle vžitých pravidel - čte texty - vyhledá ve slovníku neznámé Slovní zásoba na téma Halloween, výrazy Den díkůvzdání, Vánoce, Velikonoce - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace Tematické okruhy - obmění text dle zadání a potřeby - naučí se rozhovor na téma Rozhovor ČJ práce s textem, reprodukce textu, Z základní údaje o anglicky mluvících zemích, OSV2/2, OSV2/3, VEG1 Evropa a svět nás zajímá, VEG2 Objevujeme Evropu a svět, VEG3 Jsme Evropané, MUV4 Multikulturalita 421
    26 věty a krátké texty - poslouchá a čte články na téma Neobvyklé dopravní prostředky, Bio potraviny, Uniformy ve školách, Dinoparky, Život před 150 lety Články Články na vybraná témata Čtení jako zdroj informací (práce s textem v učebnici, v časopise, v autentických materiálech - naslouchá promluvě nebo textu Tematické okruhy - vyhledá ve slovníku neznámé výrazy - reprodukuje text Tematické okruhy - čte nahlas plynule a foneticky Slovní zásoba na různá témata správně texty přiměřeného rozsahu Výslovnost, spelling, ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, reprodukce textu, Z Základní geografické údaje, informace o anglicky mluvících zemích, OSV2/2, OSV2/3, VEG 1 Evropa a svět nás zajímá, VEG 2 Objevujeme Evropu a svět, MUV4 435


Kurz - Online kurz angličtiny zdarma pro naprosté začátečníky

    40 tvar sloves Význam trpného rodu OSV 2/3 - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří písemně a ústně věty v trpném Slovní zásoba na téma Trpný rod rodě - obměňuje věty dle zadání a potřeby - tvoří otázky v trpném rodě a Otázky-odpovědi odpovídá na ně - naučí se nové částice too- Too - enough Částice too - enough ČJ částice, enough a jejich použití ve větách Použití částic too - enough ve větách Význam částic too - enough OSV2/3 - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří písemně a ústně věty s použitím Slovní zásoba na téma too, enough částic too-enough 449
    30 - naučí se tvořit minulý čas prů- Minulý čas průběhový Minulý čas průběhový ČJ Minulý čas, popis děje, běhový a používat ho ve větách Tvoření minulého času průběhové- dialog, ho Význam minulého času průběhové- OSV 2/3 ho - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma slovesa matická pravidla v minulém čase průběhovém - porozumí textu, používá slovník sdělení - vyhledá v textu gramatické Slovní zásoba struktury - na základě vžitých pravidel tvoří sdělení, základní vztahy písemně a ústně věty v minulém čase průběhovém Otázky-odpovědi - tvoří otázky v minulém čase průběhovém na téma Co jsi dělal včera? a odpovídá na ně - svými slovy vypráví jednoduchý příběh 439


Telling the Time - Jak se zeptat a jak vyjádřit čas v angličtině

    20 Ročník: 7. Školní výstupy Žák: Téma Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty - naučí se mluvit o svých zájmech Vazba like + -ing Vazba like + -ing ( co rád dělám- I OSV2/3 - Komunikace a zálibách pomocí vazby like + - ing like dancing, I like swimming, atd.) - najde požadované slovo Slovní zásoba na téma zájmy a záliby - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení - tvoří věty s vazbou like + -ing na základě vžitých pravidel - obměňuje věty dle zadání a potřeby - disponuje potřebnou slovní zásobou - písemně, gramaticky správně tvoří jednoduché věty a krátké Slovní zásoba, tematické okruhy, gramatické struktury 429
    22 stup o Robinu Hoodovi - disponuje potřebnou slovní zásobou Slovní zásoba na téma Robin Hood sdělení, základní vztahy - reprodukuje text Výslovnost, spelling - tvoří otázky a odpovídá na ně podle textu - rozumí základním informacím Otázky-odpovědi sdělení, základní vztahy v textu s obrázky - poslechne si, přečte a naučí se rozhovor na téma V restauraci V restauraci Rozhovor na téma V rychlém občerstvení nebo V restauraci - porozumí textu, používá slovník Slovní zásoba na téma V restauraci - z kontextu domyslí smysl konverzace Výslovnost, spelling - po vyslechnutí rozhovoru na základě otázek shrne ústně i písemně hlavní informace - vyhledá informaci Gramatické struktury, typy vět, tematické okruhy. - předvede improvizovaný rozho- Rozhovor ČJ Dialog, OSV2/2, OSV2/3 431


Basic English DialoguesZákladní anglické rozhovory

    32 sdělení - rozumí dané slovní zásobě - z kontextu domyslí smysl konverzace - tvoří věty na téma Měl bys, Neměl bys s použitím modálních sloves should / shouldn t Slovní zásoba na téma Modální slovesa Gramatické struktury, typy vět, jednoduchá sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří písemně a ústně věty s použitím modálních sloves - naučí se krátký rozhovor na téma Měl bys Neměl bys s Rozhovor použitím should/shouldn t - obmění rozhovor dle zadání a potřeby - naučí se stupňování příslovcí Stupňování příslovcí Stupňování příslovcí, význam ČJ Příslovce 441
    18 rozhovor na téma U lékaře Rozhovor na téma U lékaře Nemoci, zdravotní problémy - porozumí textu, používá slovník Slovní zásoba na téma U lékaře - z kontextu domyslí smysl konverzace Výslovnost, spelling - po vyslechnutí rozhovoru na základě otázek shrne ústně i písemně hlavní informace - vyhledá informaci Gramatické struktury, typy vět, tematické okruhy. - předvede improvizovaný rozhovor Rozhovor na téma U lékaře Jednoduchá sdělení, základní vztahy, tematické okruhy - naučí se nová slovíčka a fráze na Slovní zásoba na téma Nemoci a téma Nemoci a zdravotní problémy zdravotní problémy - naučí se mluvit o zdravé a nezdravé Bud fit Jídelníček a stravovací návyky stravě Zdravá a nezdravá strava - sleduje text podle slyšené na- Výslovnost, spelling s textem, dialog, Př Nemoci, OSV2/2, OSV2/3 ČJ Čtení s porozuměním, práce s textem, dialog, Př Zdraví, 427


Where are you from? - Odkud jste?

    21 texty - zeptá se kamaráda na jeho denní a týdenní režim s použitím otázek v přítomném čase Přítomný čas prostý Použití přítomného času prostého v otázce Jak často?, V kolik hodin? a Jak? a v odpovědi - používá frekvenční příslovce Frekvenční příslovce a fráze (always, usually, often, never ) ve větách v přítomném čase - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché Slovní zásoba na téma frekvenční věty a krátké texty příslovce a fráze, tematické okruhy, gramatické struktury - zeptá se na vhodný typ dopravy Dopravní prostředky, cesta do školy, a na časové údaje hodiny - sleduje krátké video o Robinu Robin Hood Ilustrovaný komiks na pokračování o Hoodovi Robinu Hoodovi - čte text o Robinu Hoodovi Výslovnost, spelling - přeloží neznámá slova, neznámé Slovní zásoba na téma Robin Hood výrazy si domyslí z kontextu, popř. vyhledá - naučí se a předvede krátký vý- Hraná scénka ČJ přítomný čas, otázky, dialog, OSV2/2 Mezilidské vztahy, OSV2/3 Komunikace ČJ Příběh na pokračování, Z z
    31 - samostatně shrně obsah mluveného či čteného textu - používá spojky and, but, becau- Spojky and, but, because, while, if se, while, if v minulém čase průběhovém - tvoří věty v minulém čase prů- běhovém s použitím spojek and, Gramatické struktury, typy vět, jed- but, because, while, if noduchá sdělení, základní vztahy - napíše krátký příběh nebo dopis ČJ Příběh, dopis na vybrané téma s použitím minulého času prostého a průběhového - naučí se vyjadřovat modalitu Vyjadřování modality Modální slovesa should/shouldn t ČJ Modalita, pomocí modálních sloves Význam modálních sloves should/shouldn t should/shouldn t OSV2/2, OSV2/3 - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma Modální matická pravidla slovesa 440


Asking for Directions - Jak se anglicky zeptat na směr

    33 přidáním koncovek -er a -est a použití stupňování - naučí se zpaměti a aplikuje gra- Slovní zásoba na téma Stupňování matická pravidla příslovcí sdělení - písemně a ústně tvoří věty v přítomném, minulém nebo bu- doucím čase na srovnání věcí ne- sdělení bo zvířat Slovní zásoba na téma stupňování příslovcí, tematické okruhy - disponuje potřebnou slovní zásobou - obmění text dle zadání a potřeby - tvoří otázky s použitím stupňování a odpovídá na ně Otázky-odpovědi - naučí se a předvede rozhovory u lékaře a v obchodě Rozhovory Rozhovory na vybraná témata Základní gramatická pravidla struk- ČJ Dialog, kultura mluveného projevu 442
    38 jímá stanovisko - porozumí textu, používá slovník - porozumí požadavku - vyhledá informaci - odpoví na otázku Základní vztahy (otázky), slovní zásoba, tematické okruhy - naučí se tvořit předpřítomný čas Předpřítomný čas Předpřítomný čas s for a since ČJ tvorba vět, OSV2/3 - Ko- s použitím for a since a použí- Tvoření předpřítomného času s for munikace vat ho ve větách a since Význam předpřítomného času - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - na základě vžitých pravidel tvoří věty v předpřítomném čase Slovní zásoba s použitím for a since - tvoří otázky v předpřítomném Otázky-odpovědi čase na téma Jak dlouho už? a odpovídá na ně - naučí se tvořit podmínkové věty Podmínkové věty Podmínkové věty nultý a první ČJ kondicionál, OSV2/3 s použitím nultého a prvního kondicionál 447


Giving Personal Information - Podávání osobních informací

    16 vzhled - na základě vžitých pravidel tvoří texty - najde požadované slovo - uvědomí si mnohovýznamovost anglických slov - sleduje text podle slyšené nahrávky na téma Ve městě - přeloží neznámá slova, neznámé Na poště Rozhovor na ulici a na poště Slovní zásoba na téma Ve městě výrazy si domyslí z kontextu, popř. vyhledá - čte texty Výslovnost, spelling - předvede improvizované rozhovory Rozhovor ve městě a na poště Slovní zásoba, gramatické struktu- - zeptá se na cenu, např. jízdenky, ry, jednoduchá sdělení, základní zboží vztahy - vyžádá si jednoduché informace v obchodě, v restauraci, na nádraží, na poště a u lékaře - uplatní nabyté znalosti, strategie ČJ dialog, OSV1/1, OSV2/2, OSV2/3 425
    13 Halloween - naučí se stupňování víceslabičných přídavných jmen s použitím more a the most Přídavná jména Stupňování víceslabičných přídavných jmen - naučí se zpaměti a aplikuje gramatická pravidla sdělení, základní vztahy - tvoří jednoduché věty na srovnání s použitím stupňování - na základně vžitých pravidel tvoří texty - tvoří otázky a odpovědi pomocí Otázky-odpovědi stupňování (Co je nejobtížnější předmět ve škole? atd.) - přečte článek o České Republice Česká Republika Krátký článek o České Republice, fotky a mapa - sleduje text podle slyšené nahrávky Výslovnost, spelling - opakuje po učiteli neznámou slovní zásobu - odhadne výslovnost neznámé ČJ Přídavná jména OSV2/3 ČJ Práce s textem, reprodukce textu, Z Základní údaje o České Republice, OSV 1/1, VEG 3 422


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00