Jak na věc


analýza cílových skupin bezpečnost

CASH FLOW analýza poskytne informace o tom:

    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody
    CASH FLOW analýza vychází z výkazu CASH FLOW, který je součástí účetní závěrky u auditovaných společnosti. Pokud výkaz nemáme k dispozici je nutné jej vypočítat či využít programu, který výpočet CASH FLOW poskytuje jako například program FAF. Cílem finanční analýzy CASH FLOW je zhodnocení příjmů a výdajů firmy za sledované období. Sledovaným obdobím je obvykle rok, půlrok, kvartál, nebo měsíc. CASH FLOW analýza je nezbytnou součástí analýzy účetních výkazů a s její pomocí snadněji poznáme jaká je finanční pozice firmy a to jak současná tak budoucí.
    V rámci souboru článků finanční analýza v praxi je i samostatný text, který popisuje výkaz CASH FLOW, neboli přehled o peněžních tocích, a to včetně jeho využitelnosti pro finanční analýzu.


CASH FLOW analýza v souvislostech

    Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00