Jak na věc


akciová společnost

Porovnání prodeje a.s. mezi lety 2013/2014

    K založení akciové společnosti více zakladateli je nutné ve formě notářského zápisu přijmout stanovy, které obsahují také určení prvních členů orgánů společnosti. Akciovou společnost může založit také jen jediný zakladatel, pak se společnost zakládá zakladatelskou listinou (dále v textu jen „zakladatelský dokument“).
    Zemědělská akciová společnost Lípa zaměstnává 40 pracovníků, obhospodařuje 958 ha zemědělské půdy, z toho 800 ha orné půdy. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, kukuřice na siláž, pícniny, řepka a brambory.
    Tato a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku - má stanoven předmět podnikání, název, sídlo a přidělené identifikační číslo. Má uhrazeny všechny notářské poplatky a kolky. Má sepsány stanovy, kterými se řídí vnitřní organizace a.s. Umožňuje ustanovení nových členů v orgánech společnosti. Pokud se rozhodnete pro založit si akciovou společnost sami, zařizování těchto kroků se nevyhnete.
    Pokud se rozhodnete koupit ready made akciovou společnost, veškeré orgány si můžete sami personálně obsadit. Jelikož je jejich zřízení povinné, jsou všechny součástí předzaložené firmy od nás.
    Přečtěte si více informací o akciové společnosti. Zjistíte zde více o jejím kapitálu a orgánech společnosti. Také se dozvíte, co vše je součástí ready made a.s. z naší nabídky.


Jak dlouho založení společnosti trvá?

    Po vzoru evropské společnosti si zakladatel od roku 2014 může zvolit mezi dualistickým modelem řízení (který byl popsán výše) a monistickou strukturou. V té není nutné zřizovat představenstvo a dozorčí radu. Společnost řídí pouze jeden orgán, a to správní rada. V jejím čele může být statutární ředitel.
    Živočišná výroba se zabývá chovem dojného skotu – 270 krav plemene Holštýn, vlastním odchovem telat a mladých jalovic. Mléko je dodáváno do mlékárny, menší část je prodávána v mléčném automatu umístěném ve vestibulu provozní budovy.
    U nás máte možnost koupit ready made akciové společnosti s plně splaceným základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Akciová společnost je zajímavou alternativou ke společnosti s ručením omezeným.
    Na vaši žádost provedeme změnu jména, sídla, orgánů i předmětu podnikání. Převedeme na vás 100% obchodní podíl. Při koupi s.r.o. i akciové společnosti doložíme kopie všech sepsaných dokumentů.


Jaké doklady musíte mít k dispozici?

    Jsme specialisté na prodej akciových společností. Můžete u nás koupit ready made akciové společnosti, které jsou připravené téměř k okamžitému zahájení vaší podnikatelské činnosti. Akciovou společnost na vás převedeme do 1 týdne. Díky nám si ušetříte mnoho starostí a nepříjemných povinností, které založení a.s. běžně provázejí. Akciová společnost do vašeho podnikání vnese prestiž a probudí důvěru ve vašich klientech.
    Akciová společnost je povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku za rok, v němž poprvé čistý zisk tvoří. Rezervní fond je nejméně ve výši 20% z čistého zisku, ale ne víc než 10% z hodnoty základního kapitálu. Fond se ročně doplňuje nejméně částkou 5% z čistého zisku a to minimálně do výše 20% základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
    Firma Firmin nám zajistila převod vlastnictví a změnu předmětu podnikání společnosti. Jednání bylo rychlé a solidní, vše proběhlo naprosto v pořádku. Děkuji a doporučuji.
    Orgány a.s. jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšším orgánem. Mezi její pravomoci patří například rozhodování o založení společnosti, o změnách stanov či vnitřní organizace společnosti nebo o statutárním orgánu. Na valné hromadě akcionáři rozhodují o rozdělení zisku či o úhradě ztráty. Rovněž schvalují účetní závěrku. Počet hlasů je dán počtem akcií. Valná hromada a.s. se schází minimálně jednou ročně.


Dokončení projektu Mléčná farma Lípa

    Koupě akciové společnosti potěší všechny náročné podnikatele, kteří se chtějí co nejdříve věnovat svému byznysu naplno. Pokud chcete vstoupit na zahraniční trhy, můžeme vám doporučit i koupi evropské společnosti.
    Akciová společnost jakožto právnická osoba ručí za závazky celým svým majetkem. Jednotliví společníci za závazky neručí a nemají tedy povinnost hradit ztrátu nebo dluhy společnosti. S akciovou společností nebo i s evropskou společností tedy podstupujete minimální riziko. Nemůžete přijít o svůj osobní majetek, jako to je třeba v případě podnikání jako OSVČ nebo ve veřejné obchodní společnosti.
    Zemědělská akciová společnost Lípa prostřednictvím své dceřinné společnosti Blogas s.r.o. rovněž provozuje bioplynovou stanici, která využívá kejdu skotu a kukuřičnou siláž.
    Byl dokončen projekt inovací na mléčné farmě Lípa, který se týkal instalace plně automatického systému řízení mikroklimatu ve stáji pro produkční krávy.


Článek o naší společnosti v dokumentech ke stažení

    Představenstvo je statutárním orgánem a.s. V jeho rukách je obchodní vedení a řízení společnosti. Členové jsou vedeni a odvoláváni valnou hromadou a svou činností odpovídají dozorčí radě, které předkládají různé účetní výkazy. Členové představenstva a.s. nemusí být majitelé akciové společnosti. Valná hromada i představenstvo se volí na maximálně pět let. Například u společnosti s ručením omezeným fungují jako statuturání orgán jednatelé.
    V listopadu 2018 jsem otevřeli farmářský obchod Ze dvora, kde nabízíme potraviny od reginálních výrobců (mléčné výrobky, chléb a pečivo, brambory, maso a další výrobky.
    Ready made společnosti, založení společnosti, virtuální sídla, zahraniční společnosti, účetnictví, likvidace.
    Od začátku roku 2014 díky zákonu o obchodních korporacích má akciová společnost povinnost splatit základní kapitál v minimální výši 2 000 000 Kč. Zákon již nehovoří o založení s veřejnou nabídkou akcií a kapitálem 20 000 000 Kč. O některých těchto změnách se dočtete i na stránce nejčastější dotazy. Do roku 2014 byla rovněž povinnost vytvářet rezervní fond pro krytí ztrát společnosti. Aktuálně jž není potřeba.
    Dozorčí rada je posledním orgánem a.s. Kontroluje činnost statutárního orgánu - účetnictví a další doklady. Musí mít minimálně tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou, případně i zaměstnanci společnosti.


Když chcete koupit ready made akciovou společnost

    Společnost může mít jednoho i více zakladatelů. Pokud je zakladatel jeden, je společnost založena zakladatelskou listinou, když je více zakladatelů, uzavírá se zakladatelská smlouva. Jestliže se zakladatelé dohodnou,  že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, není nutná veřejná nabídka akcií ani konání ustavující valné hromady. Základní kapitál se splácí ve výši 2 000 000 Kč (u společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií je základní kapitál 20 000 000 Kč).
    Akciová společnost je oblíbená právní forma, která funguje po celém světě. V Čechách se řadí mezi kapitálové obchodní společnosti a na její založení je potřeba částka ve výši alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 tisíc eur, pokud v nich plánuje společnost vést účetnictví. Do začátku roku 2014 bylo možné založit akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií a kapitálem 20 000 000 Kč. Majetek akciové společnosti je rozdělen na obchodovatelné podíly - akcie.
    Akciová společnost je taková obchodní společnost, která má svůj základní kapitál rozdělen na stejné podíly neboli obchodovatelné akcie o určité jmenovité hodnotě (je uvedena na akcii). Akcie se kupují a dále prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se dotyčný stane akcionářem, to znamená podílníkem společnosti, přičemž jeho podíl odpovídá jím vlastněnému množství akcií. Akcionáři neručí za závazky společnosti. Za porušení závazků společnosti odpovídá společnost celým svým majetkem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00