Jak na věc


ůtulek němčovice

Záchytná stanice Vyškov (ZOO Park Vyškov)

    2. Nalezení psi a kočky umístění do útulku přechází do vlastnictví Města Břeclav po vypršení lhůt uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
    7. V případě nutnosti (poraněné zvíře) je ihned přivolán dozorem pověřený veterinární lékař, který provede vyšetření a ošetření zvířete, vydá provozovateli útulku patřičné pokyny pro ošetření a léčení zvířete. Po přijetí do útulku se zvíře umístí do oddělení pro karanténovaná zvířata.
    3. Zájemcům je umožněno provádět venčení umístěných psů v okolí útulku. Toto lze provádět pouze dle pokynů nájemce, za přítomnosti poučené dospělé osoby a v návštěvní době.
    § ostatní osoby v odůvodněných případech (provádění servisních prací a služeb souvisejících s provozem útulku, realizace údržby, oprav, dodávek materiálu, zboží, pracovní jednání apod. a dále strážníci městské a obecní policie při předávání odchycených zvířat)
    3. V souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ze dne 27.01.2004 jsou odchycené toulavé kočky po veterinárním ošetření a pobytu v karanténě útulku vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.


Útulek pro zvířata v nouzi Vršava

    3. Nově přijatá zvířata budou zapsána do hlavní evidence, přidělí se jim evidenční číslo, aby byla zajištěna možnost jejich dokonalé identity (popis exteriéru, zvláštních znaků zvířete). Dále bude zvíře vyfotografováno a fotografie spolu s popisem bude umístěna na internetové stránky útulku - www.utulekbreclavbulhary.cz
    4. Každý použitý kotec je po vyřazení zvířete z karantény, po vyřazení zvířete z útulku (vrácení vlastníkovi, svěření do úschovy), nebo po přemístění zvířete do jiného kotce ihned vyčištěn a vydezinfikován.
    2. Krmná dávka, technika a režim krmení jsou pravidelně konzultovány s veterinárním lékařem, pro nemocná zvířata nebo pro zvířata vyžadující zvláštní péči určí veterinární lékař individuální režim krmení.
    8. Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku, případně v blízkém okolí útulku (pouze na vodítku s doprovodem poučené osoby).
    V současné době mají útulky v pražské Troji a Dolních Měcholupech kapacitu více než 410 míst včetně záchytné stanice s variabilní kapacitou přes 100 míst. Za rok 2017 bylo přijato 1 940 psů, 1 033 koček a 238 ostatních druhů zvířat. Od začátku letošního roku pak tato zařízení přijala 484 psů, 156 koček a 46 jiných druhů zvířat, včetně exotických hadů a pavouků.


Útulek pro opuštěná zvířata, Hradec Králové

    5. Předává nalezené psy a kočky umístěné v útulku do úschovy fyzickým a právnickým osobám a realizuje jejich převod z vlastnictví Města Břeclav do vlastnictví těchto osob dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
    2. Odchyt toulavých koček je prováděn humánním způsobem - s použitím vhodné návnady a odchytových sklopců. Odchycené kočky jsou umístěny do oddělení pro kočky. Po přijetí do útulku jsou vyšetřeny veterinárním lékařem útulku, je provedena jejich kastrace, jsou zbaveny vnějších i vnitřních parazitů.
    3. Nalezené zvíře umístěné v útulku vrátí útulek vlastníkovi ztraceného zvířete, proti úhradě nutných nákladů, které byly na odchyt zvířete a nezbytnou péči o zvíře v útulku vynaloženy. Úhrada uvedených nákladů je splatná při převzetí zvířete z útulku.
    1. Provoz útulku je zabezpečován tak, aby nedocházelo nad míru obvyklou k narušení zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.


Útulek pro opuštěná zvířata, Ústí nad Labem

    Desetitisíce zachráněných a odchycených zvířat, ale také přibližně stejný počet nových majitelů šťastných pejsků a koček. Profesionální zařízení výjimečné i z evropského pohledu, to jsou útulky Městské policie Praha, které v letošním roce slaví pětadvacetileté výročí.
    2. Jiná osoba, která předává zvíře do útulku, musí prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a dále musí doložit potvrzení, že zvíře je do útulku umisťováno se souhlasem zástupce samosprávy nebo státní správy příslušné obce či příslušníků městské a obecní policie. O příjmu zvířete bude vždy sepsán přijímací protokol.
    1. Nalezená zvířata umístěná do útulku jsou v době do 4 měsíců od data vyhlášení jejich nálezu (stránky Městské policie Břeclav – www.mpbv.cz) vrácena protokolárně jejich vlastníkům, případně na základě smlouvy předána do úschovy fyzickým nebo právnickým osobám. Pokud se o zvíře v uvedené lhůtě nikdo nepřihlásí, stává se zvíře vlastnictvím města Břeclav a může tak být na základě darovací smlouvy dále převedeno do vlastnictví fyzických či právnických osob.


Útulek pro opuštěná zvířata, Srbce

    Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary (dále jen „útulek“) je zařízení ve vlastnictví Města Břeclav. Jedná se o nemovitosti bez čp/če na pozemcích p. č. KN 2323, 2354 a pozemky p. č. KN 2323, 2354, 2325 a 2326, vše v k. ú. Bulhary, zapsané na LV č. 10001 pro Město Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.
    8. U zvířat předaných do úschovy fyzickým či právnickým osobám má provozovatel a vlastník útulku právo vykonávat kontroly jejich chovu, tj. způsob zajištění péče o jejich životní pohodu, krmný režim a řádný zdravotní stav. Právo této kontroly je upraveno podmínkami smlouvy o úschově.
    V rámci útulků pro opuštěná zvířata je zřízena také tzn. asanační služba, která zajišťuje na území hlavního města Prahy sběr uhynulých zvířat. Výjimečným obdobím asanační služby byl rok 2017, kdy většinu České republiky postihla tzv. ptačí chřipka.
    Níže uvedené podmínky pro provoz útulku vycházejí ze zásad stanovených metodickým pokynem Státní veterinární správy České republiky č. 2000/05/EPIZ ze dne 28.02.2000 ve znění novely ze dne 01.08.2010.


Animal rescue - Odchytová služba a útulek Vladimír Kössl

    5. V zájmu zajištění odpovídajících podmínek pro další život zvířat provozovatel útulku zjišťuje, jaké životní podmínky může zájemce o zvíře zvířeti nabídnout a zda se tyto podmínky slučují s povahou zvířete, jeho zdravotním stavem a životními potřebami. Podle těchto zjištění pak zaměstnanci útulku nabízí zájemcům vhodná zvířata. V případě, že útulek nemůže zájemci žádné vhodné zvíře nabídnout, nemusí být zájemci žádné zvíře vydáno.
    6. Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v chování zvířat se hlásí veterinárnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu.
    Vznik útulků pro opuštěná zvířata se datuje od roku 1993, kdy vznikl první městský útulek pro psy, tzv. „Psí domov“ v Troji, který byl podřízen Městské policii hlavního města Prahy. Od tohoto roku také začala velmi intenzivní spolupráce s odbory jednotlivých městských částí a také s Městskou veterinární správou Praha, která toto zařízení dozoruje.
    2. V útulku je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní normy.


Psí útulky - záznamy v katalogu

    1. Do útulku jsou umisťována přednostně opuštěná zvířata, o něž je povinno pečovat město Břeclav. Pokud to dovolí kapacita lze do útulku umisťovat opuštěná zvířata od dalších subjektů. Předání zvířat do útulku provádí zejména příslušníci městské nebo obecní policie, příp. i jiné osoby.
    Pracovníci Městské policie Praha převezli v rámci opatření Stání veterinární správy k likvidaci více než 4 tuny uhynulého ptactva. Což činilo jednu třetinu z celkového množství 12 tun tzv. „kadavérů“ odvezených za celý rok 2017.
    Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku. Je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nich po jednom obdrží provozovatel Útulku pro opuštěná zvířata Bulhary, Městská policie Břeclav, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj - Inspektorát Břeclav a Odbor životního prostředí MěÚ Břeclav.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00