Jak na věc


čov s instalací ostrava

Naše stránky jste navštívili, abychom Vám odpověděli na otázku:

    26 11 Osazení a propojení ostatních částí ČOV 11.1 Všeobecně Osazení a propojení zahrnuje dle varianty ČOV: osazení kontejneru na dmychadlo (v případě potřeby), osazení rozvaděče (v případě potřeby), umístění dmychadla a jeho propojení s nádrží ČOV, Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5-20 uložení kabelů pro přívod el. energie a jejich připojení (v případě potřeby) Osazení kontejneru na dmychadlo Kontejner uložte do vyhloubené jámy na tvrdou podložku (cihly, beton) a po provedení připojení zasypte zeminou. Kontejner uložte na místo stanovené dle projektové dokumentace. Kontejner smí být umístěn max. 7 m od nádrže ČOV Osazení rozvaděče Rozvaděč pro umístění do objektu Rozvaděč zavěste běžným způsobem na zeď Rozvaděč se stojanem Stojan uložte do vyhloubené jámy a po provedení připojení zasypte zeminou. Rozvaděč zavěste do skříně stojanu Umístění dmychadla a jeho propojení s nádrží ČOV Dmychadlo umístěte na rovnou plochu do objektu v blízkosti rozvaděče nebo do kontejneru a proveďte propo
    5 12.1 VŠEOBECNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE PODMÍNKY ZPROVOZNĚNÍ MANIPULACE, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ MANIPULACE PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ OBSLUHA A úDRŽBA VŠEOBECNĚ KVALIFIKACE OBSLUHY TECHNICKÉ SPECIFIKACE AS-VARIOCOMP 5, 8, 12, 15, 20 K VELIKOSTI, VARIANTY A TYPOVÉ ZNAČENÍ ROZSAH DODÁVKY TECHNICKÉ úDAJE MOŽNÉ DISPOZICE ČOV NUTNÉ STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) TECHNICKÉ SPECIFIKACE AS-VARIOCOMP 5, 8, 12, 15, 20 K/PB-SV VELIKOSTI, VARIANTY A TYPOVÉ ZNAČENÍ ROZSAH DODÁVKY TECHNICKÉ úDAJE MOŽNÉ DISPOZICE ČOV NUTNÉ STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍDAVNÉHO DÁVKOVÁNÍ SRÁŽENÍ FOSFORU OZNAČENÍ SHODY CE
    3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/ Brno Horní Heršpice Tel.: Fax: Platnost od


Domovní ČOV BC4, po osazení a úpravě terénu

    7 2 Všeobecný popis a typologie 2.1 Všeobecně Typová řada ČOV AS-VARIOcomp popsaná v tomto návodu zahrnuje ČOV do 20 EO splňující požadavky ČSN EN Ve všech případech se jedná o mechanicko-biologické aktivační čistírny odpadních vod. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži), která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací (v případě potřeby), vyrovnávací a kalový prostor. 2.2 Velikosti a varianty ČOV ČOV AS-VARIOcomp jsou vyráběny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým denním průtokem, jmenovitým denním organickým zatížením a tím i počtem připojených EO a variantách provedení odlišujících se: způsobem separace směsi vod po aktivaci (dosazováním nebo filtrací), provedením nádrže ČOV z hlediska technologie výroby, tvaru a použitého materiálu, způsobu instalace a stavebního osazení, doplňkovým vybavením. Konkrétní provedení ČOV z hlediska velikosti a varianty je specifikováno pomocí typového značení. 2.3 Schéma typového značení AS


Vyčištěné odpadní vody lze vypouštět do vod povrchových - do vodního toku nebo do vod podzemních - do vsaku.

    18 V odůvodněných případech proveďte v případě potřeby výpočet látkového a hydraulického zatížení jiným způsobem. Navržená velikost čistírny musí odpovídat návrhovému parametru hydraulickému (max. uvažovaný průtok) i parametru látkovému (max. uvažované přiváděné znečištění). Výběr jmenovité velikosti dle počtu EO V případě, že jste provedli výpočet standardním způsobem, vyberte vhodnou velikost ČOV podle počtu připojených EO z následující tabulky: velikost ČOV počet EO min počet EO max Pokud se předpokládaný počet EO blíží min. nebo max. hodnotě, zvažte použití sousední jmenovité velikosti např. s ohledem na budoucí rozšíření objetu, případně se při výběru poraďte s firmou ASIO, spol. s r.o. Výběr jmenovité velikosti dle zatížení V případě, že jste provedli výpočet nestandardním způsobem pro jiné látkové nebo hydraulické zatížení, vyberte vhodnou jmenovitou velikost ČOV podle těchto zatížení z následující tabulky tak, aby u vybrané jmenovité velikosti nebyla překročena ani jedna z hodn
    Společnost SABTIKAS, s.r.o. byla založena v roce 2003. Hlavní náplní je výroba domovních čistíren odpadních vod TOPAS a jejich servis, výroba plastových nádrží,  žump, jímek, retenčních nádrží, šachtic a dalších výrobků z plastů.


Domovní ČOV BC4 před instalací u rodinného domu

    24 10 Osazení nádrže ČOV 10.1 Všeobecně Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, zasypání zeminou a případně provedení betonáže. Možný způsob a postup odlišný pro jednotlivé provedení nádrží. Před zahájením práce zkontrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá provedení nádrže, kterou osazujete. Dbejte na to, aby zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo k poškození přípojů do nádrže Nádrž - provedení K Všeobecně Osazení nádrže může být provedeno: se zásypem zeminou, s dodatečným obetonováním Osazení se zásypem zeminou Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte, současně se zásypem plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu. Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. Pokud nebudete současně napoušt


Domovní ČOV - domovní čistírny odpadních vod - Peter Hiľovský

    29 13 Manipulace, přeprava, skladování 13.1 Manipulace S nádrží je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV) nebo pomocí jeřábu. Při manipulaci s plastovou nádrží dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k menší odolnosti plastu proti nárazům. Při teplotách pod 5 C je jakákoliv manipulace s nádrží zakázána, protože hrozí její poškození vzhledem ke zkřehnutí plastu. Před manipulací překontrolujte celkový stav nádrže zejména s důrazem na úvazy (pokud je jimi nádrž opatřena) a přesvědčte se, že uvnitř nádrže nejsou cizí předměty nebo srážková voda. Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat. Při manipulaci dodržujte následující zásady: zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže, při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků, pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena. Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochran


Domovní čistírna odpadních vod - Domovní ČOV

    17 7 Všeobecné pokyny pro projektování 7.1 Všeobecně Správný projekt je základním předpokladem pro úspěšnou očekávanou funkci ČOV. Pří projektování doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající typ ČOV, zvolte celkovou dispozici ČOV, vyřešte detaily týkající se napojení přítokového a odtokového potrubí, vyřešte detaily týkající se odvětrání ČOV, vyřešte detaily osazení a propojení ostatních částí ČOV. 7.2 Výběr typu ČOV Všeobecně Při výběru typu ČOV doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající velikost ČOV, vyberte odpovídající variantu ČOV z hlediska odtokových parametrů, vyberte odpovídající provedení nádrže a její uložení do terénu Velikost ČOV Stanovení počtu EO a jmenovitého zatížení Pro počet připojených EO je možné použít koeficienty vyplývající z ÖN 1085, ATV A 129 uvedené v následující tabulce: objekt jednotka koeficient přepočtu na EO rodinný dům * osoba 1 ubytovna a jednoduchý internát postel 1 ubytovna středně vybavená (např


Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

    14 5 Strojně technologické vybavení a elektroinstalace 5.1 Strojně-technologické vybavení Všeobecně Strojně-technologické vybavení ČOV tvoří vždy: dmychadlo, Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5-20 mamutkové čerpadlo (čerpadla). V závislosti na variantě ČOV může další strojně-technologické vybavení tvořit: provzdušňovač (provzdušňovače), rozdělovač vzduchu, nosič biomasy, kontejner na dmychadlo, membránová filtrace s čerpadlem, dávkovací zařízení srážedla Dmychadlo Dmychadlo slouží jako zdroj tlakového vzduchu. Je voleno s ohledem na jmenovitou velikost čistírny a umísťováno variantně do: samostatného objektu poblíž nádrže ČOV, plastového kontejneru poblíž nádrže ČOV. Dmychadlo je propojené s nádrží ČOV pomocí plastové hadice nebo potrubí uložených pod terénem. Konkrétní specifikace použitého dmychadla je uvedena v příslušné technické specifikaci. Ve všech případech je použito bezolejové dmychadlo Mamutkové čerpadlo (čerpadla) Mamutková čerpadla slouží pro přečerpávání mezi jednotlivý


Čistírny odpadních vod ENVI – PUR

    16 6 Odpadní vody přiváděné na ČOV Na čistírnu je možné přivádět splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla v rámci projektu určena. Konstrukce čistírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na čištění odpadních vod, které odpovídají složením charakteru komunálních splaškových odpadních vod dle ČSN Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. Případné změny při využití čistírny je nutné konzultovat se zpracovatelem původního projektu, autorizovaným servisním střediskem anebo s firmou ASIO, spol. s r.o. Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena, je zakázáno vylévat jakékoliv látky, které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganizmů, na nichž je funkce biologické čistírny postavena. Je zakázáno vypouštění zejména těchto látek: léky, jedy a toxické látky, barvy, ředidla a chemické postřiky, neředěné kyseliny a zásady, kondenzát z kondenzačního kotle, jiné chemikálie např. vývojka, ustalovač, apod. Pří čištění vod probíhá v čistír
    23 9 Vybudování základové desky 9.1 Všeobecně Vybudování základové desky zahrnuje: výkop stavební jámy, zhotovení základové desky. 9.2 Výkop stavební jámy Stavební jáma musí mít půdorysné rozměry větší než je půdorys nádrže min. o 600 mm na každou stranu od nádrže ve všech směrech. 9.3 Zhotovení základové desky Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z musí být minimálně C 1z = 10 MN/m 3. Rovinnost základové desky musí být v toleranci ± 5 mm. Po dokončení základové desky proveďte měření rovinnosti a o provedení měření udělejte zápis. 23


Mezi základní dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení  ČOV patří:

    21 8 Všeobecné pokyny pro instalaci 8.1 Odborná způsobilost Instalaci ČOV smí provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro: provádění stavebních prací, provádění elektroinstalace. 8.2 Podklady pro instalaci Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny, provedení stavební části musí odpovídat projektu zpracovanému odborně způsobilou osobou. V případě, že Vám nebude postup instalace jasný nebo usoudíte, že pro práci nemáte potřebné schopnosti nebo možnosti, instalaci neprovádějte a obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zástupce. 8.3 Rozsah dodávky ČOV Dle jmenovité velikosti a varianty tvoří dodávku ČOV: vystrojená nádrž ČOV (vždy), dmychadlo (vždy), plastový kontejner na dmychadlo (dle potřeby), stojan na rozvaděč (dle potřeby), rozvaděč (dle potřeby). Před zahájením instalace prosím zkontrolujte úplnost dodávky a v případě, že dodávka není úplná, obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zástupce. 8.4 Všeobec
    K řádnému prodeji čistírny odpadních vod patří odborná montáž na místě. Je to potřebné vzhledem k záručním lhůtám a kolaudacím, ale také se to vztahuje k nižší sazbě DPH....


ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

    28 12 Zprovoznění ČOV 12.1 Všeobecně Zprovoznění provádí firma ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce. Zprovoznění zahrnuje: kontrolu správnosti instalace ČOV, seřízení jednotlivých částí ČOV, zaškolení budoucí obsluhy, předání technické dokumentace ČOV. Zprovoznění a zaškolení obsluhy je písemně zadokumentováno v Předávacím a montážním protokolu. Okamžikem zprovoznění je ČOV předávána provozovateli. V době před zprovozněním není možné ČOV provozovat. Zprovoznění musí být zadokumentováno v Předávacím a montážním protokolu Technická dokumentace K ČOV je uživateli předávána následující technická dokumentace: návod k použití ČOV, stručný návod na obsluhu ČOV, záruční list, protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže čistírny, návrh provozního řádu a provozní deník, návod pro použití dmychadla Podmínky zprovoznění Pro úspěšné zprovoznění ČOV je nutné dodržet následující podmínky: ČOV musí být správně nainstalovaná, musí být k dispozici zápis o měření rovinnosti základové desky, musí být


VYSVĚTLÍME - PORADÍME - VYŘEŠÍME VŠECHNO OHLEDNĚ DOMOVNÍCH ČOV

    33 15.4 Možné dispozice ČOV objekt (garáž, přístavek apod.) síťová šňůra s vidlicí dmychadlo kontejner s dmychadlem nádrž ČOV nádrž ČOV propojení mezi dmychadlem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) kabel pro přívod el. energie z objektu propojení mezi kontejnerem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) 15.5 umístění dmychadla v objektu umístění dmychadla v plastovém kontejneru u nádrže 15.6 Nutné stavební a instalační práce (není součástí dodávky) Všeobecný rozsah stavebních a instalačních prací osazení nádrže do terénu připojení kanalizace osazení kontejneru do terénu propojení mezi dmychadlem nebo kontejnerem a nádrží přívod el. energie ano ano při použití kontejneru Přívod el. energie při umístění dmychadla v objektu Samostatně jištěná zásuvka 230V/50Hz,TN-C-S 1+N+PE. ano ano Přívod el. energie při umístění dmychadla v kontejneru Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE připojený do vodotěsné síťové zásuvky instalované do k
    20 Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce) ani přisávací hlavice. 7.6 Projektová dokumentace elektro V rámci projektu je nutné vyřešit: přívod el. energie k ČOV, propojení jednotlivých částí ČOV pomocí kabelů. Podrobné informace pro projekt jsou uvedeny v části Technické specifikace. 20


Likvidace odpadních vod rodinných domů

    4 Obsah 1 úVOD VŠEOBECNÝ POPIS A TYPOLOGIE VŠEOBECNĚ VELIKOSTI A VARIANTY ČOV SCHÉMA TYPOVÉHO ZNAČENÍ JAK ČOV FUNGUJE VŠEOBECNĚ ZÁKLADNÍ VARIANTA VARIANTA SE SRÁŽENÍM FOSFORU VARIANTY NÁDRŽÍ ČOV NÁDRŽ - PROVEDENÍ K NÁDRŽ - PROVEDENÍ K /PB, K/PB SV STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ A ELEKTROINSTALACE STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ELEKTROINSTALACE ODPADNÍ VODY PŘIVÁDĚNÉ NA ČOV VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ VŠEOBECNĚ VÝBĚR TYPU ČOV DISPOZICE ČOV NAPOJENÍ PŘÍTOKOVÉHO A ODTOKOVÉHO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ ČOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ELEKTRO VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PODKLADY PRO INSTALACI ROZSAH DODÁVKY ČOV VŠEOBECNÝ POSTUP INSTALACE VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY VŠEOBECNĚ VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY OSAZENÍ NÁDRŽE ČOV VŠEOBECNĚ NÁDRŽ - PROVEDENÍ K NÁDRŽ - PROVEDENÍ K / PB OSAZENÍ A PROPOJENÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ČOV VŠEOBECNĚ OSAZENÍ KONTEJNERU NA DMYCHADLO OSAZENÍ ROZVADĚČE UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA A JEHO PROPOJENÍ S NÁDRŽÍ ČOV ULOŽENÍ A PROPOJENÍ KABELŮ NÁKRESY PRO
    27 Přívodu vzduchu do nádrže zemina dmychadlo pryžová objímka (součást dodávky) štěrkopískový obsyp zahradní hadice PP trubka chránička DN 100 zahradní hadice PP trubka Uložení přívodu vzduchu do nádrže Připojení přívodu vzduchu do nádrže k dmychadlu Osazení a připojení kontejneru na dmychadlo kontejner (ČOV 5, 8 šířka 300mm; ČOV 15, 20 šířka 450 mm) víko kontejneru dmychadlo kabelová průchodka tvrdá podložka přívod vzduchu do nádrže Kontejner pro ČOV 5, 8, 12, 15, 20 27


Jsme tým zkušených dělníků a techniků

    34 16 Technické specifikace AS-VARIOcomp 5, 8, 12, 15, 20 K/PB-SV 16.1 Velikosti, varianty a typové značení ČOV je vyráběna v několika velikostech a variantách odlišujících se konstrukcí, materiálem a provedením nádrže. Konkrétní provedení je specifikováno pomocí typového značení následujícím způsobem AS-VARIOcomp... K/PB označení specifikující velikost vyjádřenou jako orientační počet připojených obyvatel označení specifikující provedení nádrže ČOV z hlediska uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody (bez označení není uzpůsobena; SV je uzpůsobena) 16.2 Rozsah dodávky vystrojená nádrž ČOV ano ne dle objednávky dmychadlo ano ne dle objednávky kontejner na dmychadlo ano ne dle objednávky nosič biomasy ano ne dle objednávky dávkovací zařízení na snížení obsahu fosforu ano ne dle objednávky 16.3 Technické údaje Návrhové technologické parametry velikost ČOV počet EO jmenovitý denní průtok (m 3 /den) jmenovité látkové zatížení (kg BSK5/den) objem usazovacího a kalového prostoru (m 3


Kontejnerová čistička odpadních vod

    36 16.4 Možné dispozice ČOV objekt (garáž, přístavek apod.) síťová šňůra s vidlicí dmychadlo kontejner s dmychadlem nádrž ČOV nádrž ČOV propojení mezi dmychadlem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) kabel pro přívod el. energie z objektu propojení mezi kontejnerem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) umístění dmychadla v objektu umístění dmychadla v plastovém kontejneru u nádrže 16.5 Nutné stavební a instalační práce (není součástí dodávky) Všeobecný rozsah stavebních a instalačních prací osazení nádrže do terénu připojení kanalizace osazení kontejneru do terénu propojení mezi dmychadlem nebo kontejnerem a nádrží přívod el. energie ano ano při použití kontejneru Přívod el. energie při umístění dmychadla v objektu Samostatně jištěná zásuvka 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE. ano ano Přívod el. energie při umístění dmychadla v kontejneru Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE připojený do vodotěsné síťové zásuvky instalované do konte
    Využijte příležitost při rekonstrukci Vašich vodovodních instalací v objektech v Ostravě a v Moravskoslezském kraji zároveň renovovat či vyměnit Vaše staré podlahy za moderní plovoucí podlahy. Naši podlaháři z řemeslné divize Podlahy Ostrava dají Vašemu bydlení nový rozměr. Pokládáme podlahy, koberce a podlahové krytiny všech druhů a materiálů. Nabízíme služby :


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
28520
cache: 0024:00:00