Jak na věc


územní souhlas

14. Elektronická služba, kterou lze využít

    Žádost musí být v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.
    Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Odoleně Vodě, Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna.meu@odolenavoda.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu, a nejdéle do pěti dnů je nutné své podání podepsat na stavebním odboru Městského úřadu v Odoleně Vodě).
    Žádost musí obsahovat náležitosti a dokumentaci jejichž rozsah je předepsán vyhl. č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

    Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Email podatelna@meuslany.cz (s el. ověřeným podpisem), nebo datová schránka Města SlanýISDS: ID - h3jb7t5, typ - Orgán veřejné moci, majitel - Město Slaný
    Dále jsou o vydání územního souhlasu informovány dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu stavby.
    Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu  podatelna.meu@odolenavoda.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
    e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,
    Osobně na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.


11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,
    Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba , podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto opatření nebo v rozporu s ním.
    Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v úřední dny: pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.
    Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu v platném znění; územně plánovací dokumentace.
    Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,  územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů


Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

    Žádost o vydání územního souhlsu  je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou. Další přílohy žádosti a projektovou dokumentaci je nutné doručit poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.
    Správní poplatek za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 17. Za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti na druhu umísťovaného záměru. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v podatelně Městského úřadu Odolena Voda, složenkou nebo bankovním převodem.
    Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
    K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).
    Je-li záměr v souladu se všemi požadavky, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením o provedení územního řízení.


25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

    K žádosti o územní souhlas je nutno mimo jiné předložit i souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m. 
    - zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu.
    Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Skutkové podstaty jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 stavebního zákona. Maximální výše sankce je u přestupku i správního deliktu shodná, a to až Kč 500.000,-.
    Postup pro řešení územního souhlasu je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) § 96.
    Správní poplatky za vydání územního souhlasu jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 ve znění pozn. 3, Sazebníku správních poplatků.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odstavci 3 písm. d) stavebního zákona, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona zpracována projektantem. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.
    Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
    g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
    Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí:


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

    Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Žádost o územní souhlas: příloha č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00