Jak na věc


územní souhlas

16. Jaké jsou související předpisy

    Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba , podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto opatření nebo v rozporu s ním.
    Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,  územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
    g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
    f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,
    Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

    Je-li záměr v souladu se všemi požadavky, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pokud záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením o provedení územního řízení.
    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu.
    Žádost o územní souhlas: příloha č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.
    Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.
    K podání žádosti lze využít Datovou schránku MěÚ Vimperk nebo zaslat elektronicky podepsanou žádost na Elektronickou podatelnu (epodatelna@mesto.vimperk.cz).
    Postup pro řešení územního souhlasu je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) § 96.


21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Podání písemné žádosti poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Odoleně Vodě, Dolní náměstí 24, 25070 Odolena Voda (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna.meu@odolenavoda.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu, a nejdéle do pěti dnů je nutné své podání podepsat na stavebním odboru Městského úřadu v Odoleně Vodě).
    Email podatelna@meuslany.cz (s el. ověřeným podpisem), nebo datová schránka Města SlanýISDS: ID - h3jb7t5, typ - Orgán veřejné moci, majitel - Město Slaný
    Městský úřad Odolena Voda, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda, v úřední dny: pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.
    Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
    Správní poplatky za vydání územního souhlasu jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17 ve znění pozn. 3, Sazebníku správních poplatků.


27. Datum konce platnosti popisu

    Skutkové podstaty jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 stavebního zákona. Maximální výše sankce je u přestupku i správního deliktu shodná, a to až Kč 500.000,-.
    Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.


6. Na které instituci životní situaci řešit

    Žádost o vydání souhlasu s ohlášenou stavbou s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu  podatelna.meu@odolenavoda.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.
    Osobně na Městském úřadu v Odoleně Vodě, stavební odbor, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda - 1. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí od 08.00 do 18.00 hodin, středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo jiný pracovní den po telefonické domluvě.
    K žádosti o územní souhlas je nutno mimo jiné předložit i souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m. 


09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
    Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu v platném znění; územně plánovací dokumentace.
    Žádost o vydání územního souhlsu  je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou. Další přílohy žádosti a projektovou dokumentaci je nutné doručit poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.
    Správní poplatek za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 17. Za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti na druhu umísťovaného záměru. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v podatelně Městského úřadu Odolena Voda, složenkou nebo bankovním převodem.


Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odstavci 3 písm. d) stavebního zákona, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona zpracována projektantem. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.
    Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí:
    Žádost musí být v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.
    Žádost musí obsahovat náležitosti a dokumentaci jejichž rozsah je předepsán vyhl. č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
    e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,


15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    - zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
    Dále jsou o vydání územního souhlasu informovány dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu stavby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00