Jak na věc


území kraje je vymezeno

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Dle vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve znění vyhlášky č. 361/2006 Sb.
    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    1) Letiště Ruzyně - Drnovská2)Dejvice - kasárna, ulice Gen. Píky3)Bubeneč4) Troja5) Pelc - Tyrolka6) Holešovice7) Strahov8) Smíchov jih9) Vysokoškolský areál Jinonice10) Radotín - Lahovice - Zbraslav11) Bohdalec - Slatiny12) Letňany - Kbely13) Štěrboholy - Malešice14) Štěrboholy - Dubeč - D. Měcholupy15) D. Počernice - Běchovice


Místní části (Přilehlé vesnice města Planá) :

    Příručka je aktualizována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje každé pololetí (vždy v únoru a srpnu příslušného roku) na odkazu ÚÚR – Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Limity využití území. Jednotlivé limity mají příslušné datum aktualizace uvedeno na konci textu.
    Na území stavební uzávěry je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb drobných, stavebních úprav stávajících staveb, u kterých nedojde ke změně jejich funkčního využití, staveb inženýrských sítí celoměstského významu nebo nezbytných pro existenci stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu.
    Město Planá se nachází v Plzeňském kraji, 10 km od Mariánských Lázní směrem na Tachov. Město Planá má katastrální území o velikosti 62,54 km2. Do jeho správního území patří 9 místních částí, samotná Planá je 10. část.
    Pro VRÚ platí do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu stavební uzávěra podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích Prahy, ve znění pozdějších předpisů.


INSTITUTE FOR SPATIAL DEVELOPMENT

    Pro Povodí Moravy, s.p. pracují také špičkoví odborníci, kteří se specializují na matematické modelování povodňových situací. Vytváří tak výchozí podklady pro návrh a výstavbu protipovodňových opatření, včetně posouzení jejich vlivu na odtokové poměry.
    Kromě velkých rozvojových území jsou územním plánem vymezena i tzv. velká území rekreace. Funkční využití je v těchto územích možné upravovat formou změny územního plánu, pro kterou musí být pořízena podrobnější územně plánovací dokumentace nebo podklad.
    Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje tzv. velká rozvojová území (VRÚ), klíčové lokality pro budoucí rozvoj města. V těchto územích je nutné dříve, než zde bude povolována nová zástavba, celkovou koncepci území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem (územní studií). Tato podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad musí být zpracována v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu.


Která záplavová území jsou už zpracovaná?

    předložená příručka, která navazuje na tištěná vydání z let 1995, 1999 a 2007, má usnadnit účastníkům procesu územního plánování orientaci v řadě obecně platných právních předpisů, regulujících využití území.
    Planá je obec s pověřeným obecním úřadem. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Planá je vymezen územím obcí Brod nad Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lestkov, Planá, Zadní Chodov.
    Lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti pro dokumentaci či podklady zpřesňující koncepci VRÚ a VÚR je 5 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy č. 55/2018.
    Limity využití území jsou stavebním zákonem definovány jako "omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území". Příručka Limity využití území v přehledné formě zpracovává nejdůležitější limity vyplývající z právních předpisů. Nezabývá se limity, vyplývajícími z vlastnosti území, protože se jedná o specifické údaje, které nelze v celostátním měřítku zobecňovat.


Využijte služeb útvaru hydroinformatiky

    Městská policie Planá, ve spolupráci s Policí České republiky, provozuje na správním území města městský dohlížecí kamerový systém za účelem významného veřejného zájmu, jako je boj proti pouliční kriminalitě.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00