Jak na věc


útvary na kůži

ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

     Kdo to nezažil, ten neuvěří. Ten pocit, kdy se vám do celého těla rozlije horká krev, ve vás probudí neskutečnou touhu. Srdce vám buší jako kostelní zvon. Vaše vědomí se toulá kdesi v meziplanetárních prostorách, ale vaše duše je stále přítomna. Cítíte se napnuti jako struna na houslích, která za chvíli praskne...
    Po definitivním vyvrásnění variské geosynklinály v mladších prvohorách (před 380 - 300 milióny let) následovalo velmi dlouhé období, kdy oblast severní Moravy byla souší a kdy zvrásněné a dislokované vrstevní komplexy někdejších mořských sedimentů vyzvednuté do velkých nadmořských výšek byly vystaveny neustálé denudaci (odnosu). (Geosynklinála je rozsáhlá oblast dlouhotrvajícího a poměrně rychlého poklesu na povrchu země, ve které se usazují velké mocnosti sedimentů, jež jsou v závěrečné fázi vývoje geosynklinály vyvrásněny do vysokých pásemných horstev.) Po stamilióny let byl v České kotlině i na Moravě klid. V době před 90 až 65 miliony let se na poměrně plochém povrchu přelévalo mělké křídové moře, v němž se ukládaly písky, stavební materiál budoucích skalních měst. Zemská kůra byla klidná, zemětřesení žádná nebo ta nejslabší, a sopečná činnost nestála ani za zmínku.


Diskuse k pojmuSlohové postupy a slohové útvary

    Přístup: pěšky od kostela v Dobřečově (možnost zaparkovat auto) po asfaltované polní cestě od kostela v Dobřečově směrem SSV k osadě Ferdinandov, po asi 500 m v mírné zatáčce odbočit doleva po polní cestě k lesíku se skalami.Informace na www.lezec.cz
    V této rubrice pro vás připravujeme přehled vojenských útvarů, včetně základních údajů jako je datum vzniku a zániku, umístění, jména velitelů i podřízených útvarů. Rádi bychom postupně vytvořili provázanou databázi vojenských útvarů. Vzhledem k počtu útvarů na území Československa půjde o náročnou práci. Uvítáme proto i vaši pomoc. Víte-li nebo si vzpomínáte-li si na své vojenské útvary, dejte nám prosím vědět na web@csla.cz. Díky za spolupráci.


72. mechanizovaný prapor "Generálmajora Josefa Buršíka" Přáslavice

    Petrovy kameny jsou vrcholová skalní hradba na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, 1,5 km jižně od Pradědu, cca 300 m od hlavní hřebenové turistické cesty. Skalní útvar, tvořený silně zbřidličnatělým fylonitem, je vysoký 7 metrů a jeho délka dosahuje 25 metrů. Petrovy kameny jsou součástí největší národní přírodní rezervace v České republice - Praděd. Cílem ochrany lokality je zejména zachování druhového bohatství alpínských trávníků a vegetace vrcholové skály, která hostí endemické a další vzácné druhy rostlin (vysokohorské mechy a lišejníky, zvonek vousatý, vrba bylinná, lipnice jesenická a další). V minulosti byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sabatů. Přístup: značené turistické cesty se Petrovým kamenům ve vzdálenosti cca 300 m vyhýbají, vstup ke skále je na základě zákona o ochraně přírody a krajiny zakázán, na území národní přírodních rezervací je pohyb povolen pouze po značených trasách, a to i v zimním období.
    Základní strukturu útvaru je totožná s hranickým mechanizovaným praporem. Tedy velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelská rota, rota logistiky, obvaziště a minometná baterie, která má k dispozici nejen tažené minomety, ale i  120mm samohybné minomety vz. 85 PRÁM. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Prapor se vyznačuje vysokou pohyblivostí a velkou palebnou silou, schopností rychlých přesunů. Může být nasazen i k posílení ochrany státní hranice při její uzávěře, ke střežení důležitých objektů nebo při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích, stejně jako při jiných nestandardních operacích mimo území naší republiky.


71. mechanizovaný prapor "Sibiřský" - Hranice

    71. mechanizovaný prapor vznikl 1. října 1994 reorganizací 4. mechanizovaného pluku. Zpočátku působil v posádce Hodonín, z níž byl v roce 1997 přemístěn do Hranic. Jedná se o vševojskový mechanizovaný útvar, jenž může v útoku plnit primární úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. 
    Útvar se od ostatních jednotek “sedmičky” odlišuje také svojí výzbrojí. Je totiž vyzbrojen kolovými obrněnými transportéry Pandur II (včetně speciální průzkumné verze) a lehkými víceúčelovými vozidly IVECO. Částečně se odlišuje i zbraněmi svých příslušníků (pistole, odstřelovací pušky atd.). Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Při svém nasazení může působit buď jako celek nebo mohou být jednotlivé bojové prostředky určeny k posílení dalších útvarů brigády či brigádního úkolového uskupení. V obraně může sloužit jako záloha velitele brigády (brigádního úkolového uskupení), za útoku pak plní především úlohu prvosledového útvaru.


74. lehký motorizovaný prapor "Plukovníka Bohuslava Malečka" Bučovice 

    Mladečské jeskyně najdeme na západním okraji obce Mladeč u Litovle, na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy se nacházejí v podzemí vápencového vrchu Třesín. Části podzemních prostor jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou.
    Organizační struktura útvaru se skládá z velitelství, tří tankových rot vyzbrojených tanky T-72 M4CZ, mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu. 
    Výsledkem působení vnějších sil v dobách ledových až do současnosti jsou různé, často bizarní a členité skalní sruby, strmé skalní stěny a izolovaná skaliska značných rozměrů. Výrazná soutěska v odolných keratofyrech dala vznik známým Rešovským vodopádům a skalní útvary na hustě zalesněných strmých svazích po obou stranách toku Huntavy dotvářejí divoký ráz velmi málo porušené krajiny. Skaliska najdeme jak kolem zeleně značené turistické trasy ze Skal u Horního Města podél říčky Huntavy, tak poblíž červeně značené stezky z Tvrdkova do Rešova a žlutě značené cesty z Rudy do Rešova. Zde je také možné se setkat s četnými pozůstatky po těžbě železné rudy v minulosti.


73. tankový prapor "Hanácký" - Přáslavice

    V útoku může plnit úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. Vyznačuje se velkou palebnou silou, pohyblivostí a odolností. Je schopen rychlých přesunů do stanovených prostor, bránit je a vést vysoce odolnou, pružnou obranu, stejně jako rozhodující útok.
    Poblíž Dobřečova - části obce Horní Město - se nacházejí asi 10 m vysoká izolovaná rulová skaliska, která jsou využívána jako přírodní horolezecká stěna - Lezectví - Přírodní lezecké terény - Dobřečovské skály (770 m n.m.)
    Základní strukturu útvaru tvoří velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, minometná baterie s taženými 120mm minomety vz. 82, velitelská rota, rota logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Na svazích zalesněného kopce a na vrcholech nazývanými jako Mazance (823 m n.m) a Maliník (805 m n.m.), cca 4 kmod obce Stará Ves, cca 1,5 km od zříceniny hradu Rabštejna, se nad takřka vrstevnicovou cestou kolem kopce nachází řada rozeklaných fylonitových skalisek o výšce 10-12 m. Kombinace strmých puklin a vrstevní odlučnosti vytváří zajímavé tvary, soutěsky a dutiny v horninovém masívu.


Slohové postupy a stylistické útvary

    Dne 1.10.1994 se rozdělil 33. tankový pluk na 73. mechanizovaný prapor a 74. výcvikové středisko, které bylo v roce 1998 reorganizováno na 74. mechanizovaný prapor. V roce 2000 byl tento prapor přečíslován na 72. mechanizovaný prapor. Představuje vševojskový mechanizovaný prapor, určený k vedení bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády, brigádního úkolového uskupení, výjimečně i samostatně. 
    Morfologicky nevýrazný vrch na evropském rozvodí ve vzdálenosti cca 5 km od centra Rýmařova, cca 1,5 km obce Horní Město - Stříbrné Hory, na východním okraji Hraběšické hornatiny.
    Jeskyně se rozkládají v podzemí u obce Slavětín u Litovle v Olomouckém kraji. Nabízejí téměř 4 km chodeb, z nichž je 788 metrů přístupných veřejnosti.Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb domů a propastí v ostrůvku devonských vápenců. Podzemní prostory jsou uspořádány patrně do tří pater se zhruba čtyřicetimetrovým rozdílem nadmořských výšek. Tento rozdíl výšky jednotlivých pater souvisí se změnami erozních bází toku Špraňku v jednotlivých obdobích vývoje jeskyní, kdy tok postupně poklesal do nižších úrovní, čímž jeho vody opouštěly výše položená patra a stěhovaly se do pater nižších.


Útvary ředitele TS Ostrava — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

    Prapor je tvořen velitelstvím, třemi pěšími rotami (z nichž první je cvičena jako výsadková), roty zbraní, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště. Jako jediný útvar brigády disponuje prostředky k vybudování humanitární základny. Může tak plnit i další nevojenské a humanitární úkoly, především na území České republiky.
    Špičák (zvaný též Velký Špičák) je zalesněný kopec (516 m n.m.), nacházející se 1 km severně od Písečné. Je budován krystalickým vápencem, který vytváří mohutný skalnatý hřeben 260 metrů dlouhý a až 33 metrů vysoký. Na skalách jsou krásně vyvinuté škrapy (hřbetovité, hřebenité a hrotovité tvary povrchu vápenců vzniklé zvětráváním a odnosem). Jeskyně jsou prakticky bez krápníkové výzdoby, zato s neobvyklými srdčitými a vejčitými profily chodeb. Ty byly pravděpodobně vymodelovány tavnými vodami pevninského ledovce, který v jedné z ledových dob zasahoval až k České Vsi.
    Tok říčky Huntavy pramenící ve Skalském rašeliništi na své cestě proráží složitý komplex devonského sedimentárně-vulkanického komplexu prezentovaný v současné době pestrou škálou hornin různého složení a rozdílného stupně odolnosti proti zvětrávání a erozi (fylity, zelené břidlice, keratofyry, kvarcitické horniny a další včetně poloh železných rud, případně i sulfidických rud).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
19186
cache: 0024:00:00