Jak na věc


útvary na kůži

72. mechanizovaný prapor "Generálmajora Josefa Buršíka" Přáslavice

    Morfologicky nevýrazný vrch na evropském rozvodí ve vzdálenosti cca 5 km od centra Rýmařova, cca 1,5 km obce Horní Město - Stříbrné Hory, na východním okraji Hraběšické hornatiny.
    Prapor se vyznačuje vysokou pohyblivostí a velkou palebnou silou, schopností rychlých přesunů. Může být nasazen i k posílení ochrany státní hranice při její uzávěře, ke střežení důležitých objektů nebo při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích, stejně jako při jiných nestandardních operacích mimo území naší republiky.
    V této rubrice pro vás připravujeme přehled vojenských útvarů, včetně základních údajů jako je datum vzniku a zániku, umístění, jména velitelů i podřízených útvarů. Rádi bychom postupně vytvořili provázanou databázi vojenských útvarů. Vzhledem k počtu útvarů na území Československa půjde o náročnou práci. Uvítáme proto i vaši pomoc. Víte-li nebo si vzpomínáte-li si na své vojenské útvary, dejte nám prosím vědět na web@csla.cz. Díky za spolupráci.


Diskuse k pojmuSlohové postupy a slohové útvary

    Po definitivním vyvrásnění variské geosynklinály v mladších prvohorách (před 380 - 300 milióny let) následovalo velmi dlouhé období, kdy oblast severní Moravy byla souší a kdy zvrásněné a dislokované vrstevní komplexy někdejších mořských sedimentů vyzvednuté do velkých nadmořských výšek byly vystaveny neustálé denudaci (odnosu). (Geosynklinála je rozsáhlá oblast dlouhotrvajícího a poměrně rychlého poklesu na povrchu země, ve které se usazují velké mocnosti sedimentů, jež jsou v závěrečné fázi vývoje geosynklinály vyvrásněny do vysokých pásemných horstev.) Po stamilióny let byl v České kotlině i na Moravě klid. V době před 90 až 65 miliony let se na poměrně plochém povrchu přelévalo mělké křídové moře, v němž se ukládaly písky, stavební materiál budoucích skalních měst. Zemská kůra byla klidná, zemětřesení žádná nebo ta nejslabší, a sopečná činnost nestála ani za zmínku.
    Na svazích zalesněného kopce a na vrcholech nazývanými jako Mazance (823 m n.m) a Maliník (805 m n.m.), cca 4 kmod obce Stará Ves, cca 1,5 km od zříceniny hradu Rabštejna, se nad takřka vrstevnicovou cestou kolem kopce nachází řada rozeklaných fylonitových skalisek o výšce 10-12 m. Kombinace strmých puklin a vrstevní odlučnosti vytváří zajímavé tvary, soutěsky a dutiny v horninovém masívu.
    Tok říčky Huntavy pramenící ve Skalském rašeliništi na své cestě proráží složitý komplex devonského sedimentárně-vulkanického komplexu prezentovaný v současné době pestrou škálou hornin různého složení a rozdílného stupně odolnosti proti zvětrávání a erozi (fylity, zelené břidlice, keratofyry, kvarcitické horniny a další včetně poloh železných rud, případně i sulfidických rud).


74. lehký motorizovaný prapor "Plukovníka Bohuslava Malečka" Bučovice 

    Základní strukturu útvaru je totožná s hranickým mechanizovaným praporem. Tedy velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelská rota, rota logistiky, obvaziště a minometná baterie, která má k dispozici nejen tažené minomety, ale i  120mm samohybné minomety vz. 85 PRÁM. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Základní strukturu útvaru tvoří velitelství, tři mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, minometná baterie s taženými 120mm minomety vz. 82, velitelská rota, rota logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu.
    Poblíž Dobřečova - části obce Horní Město - se nacházejí asi 10 m vysoká izolovaná rulová skaliska, která jsou využívána jako přírodní horolezecká stěna - Lezectví - Přírodní lezecké terény - Dobřečovské skály (770 m n.m.)
    Dne 1.10.1994 se rozdělil 33. tankový pluk na 73. mechanizovaný prapor a 74. výcvikové středisko, které bylo v roce 1998 reorganizováno na 74. mechanizovaný prapor. V roce 2000 byl tento prapor přečíslován na 72. mechanizovaný prapor. Představuje vševojskový mechanizovaný prapor, určený k vedení bojové činnosti palbou a pohybem v sestavě mechanizované brigády, brigádního úkolového uskupení, výjimečně i samostatně. 


Slohové postupy a stylistické útvary

    Prapor je tvořen velitelstvím, třemi pěšími rotami (z nichž první je cvičena jako výsadková), roty zbraní, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště. Jako jediný útvar brigády disponuje prostředky k vybudování humanitární základny. Může tak plnit i další nevojenské a humanitární úkoly, především na území České republiky.
    Při svém nasazení může působit buď jako celek nebo mohou být jednotlivé bojové prostředky určeny k posílení dalších útvarů brigády či brigádního úkolového uskupení. V obraně může sloužit jako záloha velitele brigády (brigádního úkolového uskupení), za útoku pak plní především úlohu prvosledového útvaru.
    Útvar se od ostatních jednotek “sedmičky” odlišuje také svojí výzbrojí. Je totiž vyzbrojen kolovými obrněnými transportéry Pandur II (včetně speciální průzkumné verze) a lehkými víceúčelovými vozidly IVECO. Částečně se odlišuje i zbraněmi svých příslušníků (pistole, odstřelovací pušky atd.). Více informací naleznete na webových stránkách praporu.


Útvary ředitele TS Ostrava — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

    Jeskyně Na Pomezí se nacházejí v komunikačně významném stejnojmenném sedle (576 m n.m.) v Rychlebských horách u silnice z Jeseníku do Vápenné a Žulové, 2 km severně od obce Lipová Lázně. Jsou největším jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy vysokými chodbami, které se v kříženích rozšiřují v menší dómy. Jeskyně vynikají bohatou krápníkovou výzdobou s jezírky, sintr (porosní hornina vznikající usazováním z roztoků) se v nich stále tvoří. Celková délka chodeb je 630 metrů, z toho je přístupných 410 metrů s dobou prohlídky 45 minut.Jeskyně i povrchové krasové útvary jsou chráněny jako Národní přírodní památka.
    Organizační struktura útvaru se skládá z velitelství, tří tankových rot vyzbrojených tanky T-72 M4CZ, mechanizované roty s bojovými vozidly pěchoty BVP-2, velitelské roty, roty logistiky a obvaziště. Více informací naleznete na webových stránkách praporu. 
    Přístup: pěšky od kostela v Dobřečově (možnost zaparkovat auto) po asfaltované polní cestě od kostela v Dobřečově směrem SSV k osadě Ferdinandov, po asi 500 m v mírné zatáčce odbočit doleva po polní cestě k lesíku se skalami.Informace na www.lezec.cz
     Kdo to nezažil, ten neuvěří. Ten pocit, kdy se vám do celého těla rozlije horká krev, ve vás probudí neskutečnou touhu. Srdce vám buší jako kostelní zvon. Vaše vědomí se toulá kdesi v meziplanetárních prostorách, ale vaše duše je stále přítomna. Cítíte se napnuti jako struna na houslích, která za chvíli praskne...


71. mechanizovaný prapor "Sibiřský" - Hranice

    71. mechanizovaný prapor vznikl 1. října 1994 reorganizací 4. mechanizovaného pluku. Zpočátku působil v posádce Hodonín, z níž byl v roce 1997 přemístěn do Hranic. Jedná se o vševojskový mechanizovaný útvar, jenž může v útoku plnit primární úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. 
    Výsledkem působení vnějších sil v dobách ledových až do současnosti jsou různé, často bizarní a členité skalní sruby, strmé skalní stěny a izolovaná skaliska značných rozměrů. Výrazná soutěska v odolných keratofyrech dala vznik známým Rešovským vodopádům a skalní útvary na hustě zalesněných strmých svazích po obou stranách toku Huntavy dotvářejí divoký ráz velmi málo porušené krajiny. Skaliska najdeme jak kolem zeleně značené turistické trasy ze Skal u Horního Města podél říčky Huntavy, tak poblíž červeně značené stezky z Tvrdkova do Rešova a žlutě značené cesty z Rudy do Rešova. Zde je také možné se setkat s četnými pozůstatky po těžbě železné rudy v minulosti.


73. tankový prapor "Hanácký" - Přáslavice

    Mladečské jeskyně najdeme na západním okraji obce Mladeč u Litovle, na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Puklinové chodby a dómy se nacházejí v podzemí vápencového vrchu Třesín. Části podzemních prostor jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Jeskyně byla známa od pradávna a je mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou.
    Jeskyně se rozkládají v podzemí u obce Slavětín u Litovle v Olomouckém kraji. Nabízejí téměř 4 km chodeb, z nichž je 788 metrů přístupných veřejnosti.Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb domů a propastí v ostrůvku devonských vápenců. Podzemní prostory jsou uspořádány patrně do tří pater se zhruba čtyřicetimetrovým rozdílem nadmořských výšek. Tento rozdíl výšky jednotlivých pater souvisí se změnami erozních bází toku Špraňku v jednotlivých obdobích vývoje jeskyní, kdy tok postupně poklesal do nižších úrovní, čímž jeho vody opouštěly výše položená patra a stěhovaly se do pater nižších.
    V současnosti jediný tankový prapor naší armády vznikl 1. října 1994 v Přáslavicích reorganizací 33. tankového pluku na 73. mechanizovaný prapor. Ten byl v roce 2003 přeměněn na 73. smíšený mechanizovaný a  v lednu 2005 na 73. tankový prapor. Prapor je vyzbrojen modernizovaným tanky T-72 M4CZ.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Tento útvar vznikl 1. října 2008, přeměnou ze 155. záchranného praporu a je dislokován v Bučovicích. Stejně jako ostatní útvary brigády má plnit úkoly v její sestavě, ale může působit i samostatně.  Vyznačuje se vysokým stupněm pohotovostí a pohyblivosti, je schopen rychlých přesunů na delší vzdálenosti, navíc má částečnou schopnost přepravy vzduchem.
    V útoku může plnit úlohu prvosledového útvaru a v obraně může být použit jako záloha velitele brigády či brigádního úkolového uskupení. Vyznačuje se velkou palebnou silou, pohyblivostí a odolností. Je schopen rychlých přesunů do stanovených prostor, bránit je a vést vysoce odolnou, pružnou obranu, stejně jako rozhodující útok.
    Špičák (zvaný též Velký Špičák) je zalesněný kopec (516 m n.m.), nacházející se 1 km severně od Písečné. Je budován krystalickým vápencem, který vytváří mohutný skalnatý hřeben 260 metrů dlouhý a až 33 metrů vysoký. Na skalách jsou krásně vyvinuté škrapy (hřbetovité, hřebenité a hrotovité tvary povrchu vápenců vzniklé zvětráváním a odnosem). Jeskyně jsou prakticky bez krápníkové výzdoby, zato s neobvyklými srdčitými a vejčitými profily chodeb. Ty byly pravděpodobně vymodelovány tavnými vodami pevninského ledovce, který v jedné z ledových dob zasahoval až k České Vsi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00