Jak na věc


úschova účetních dokladů

Advokátní úschova listin Advokát - Klient - třetí osoby

    Notářská úschova je upravena notářským řádem , v němž je stanoveno, že předmětem notářské úschovy mohou být pouze peníze nebo listiny (u notáře tedy není možné uschovat CD, DVD, telefony apod.). Při zřízení notářské úchovy notář sepíše záznam o žádosti určité osoby o notářskou úschovu a přidělí samostatný účet, na který mají být finanční prostředky složeny (prostředky složené na účtu notářské úschovy jsou vedeny zcela odděleně od prostředků notáře a notář za účelem pojištění pohledávky z vkladu provádí identifikaci skutečného vlastníka úschovy). Po složení peněz na stanovený účet sepisuje notář protokol o notářské úschově, v němž jsou přesně stanoveny podmínky pro vyplacení peněz z úschovy (sepisu protokolu musí být kromě notáře přítomen také složitel a příjemce finančních prostředků). Po splnění všech podmínek stanovených v rámci protokolu o notářské úschově, provede notář vydání peněz.
    V případě advokátní úschovy finančních částek jsou peníze ukládány na samostatný účet vedený u renomované banky. Tento účet může být buď úročený, nebo neúročený. Jestliže je účet úročený, není advokát provádějící úschovu oprávněn ponechat si úroky a má povinnost vyplatit úroky některé ze smluvních stran (dle konkrétního znění smlouvy o úschově).
    Také jiné osoby mohou nabízet provádění úschov. Jedná se kupříkladu o realitní kanceláře (v souvislosti s prodejem některé z jimi nabízených nemovitostí) Jejich postup není zákonem nijak regulován a důvěryhodnost takovéto úschovy se v každém jednotlivém případě odvíjí od osoby schovatele. Doporučujeme si v těchto případech dobře ohlídat zajištění/pojištění složených finančních prostředků.
    Banky nabízejí úschovu zejména pro podnikatelskou klientelu. Často se s úschovou můžeme setkat také v případě developerských projektů zajišťovaných developerským úvěrem (jedná se pak o třístrannou dohodu mezi bankou, developerem a klienty developera).


Srovnání ceny notářské a advokátní úschovy

    Jedním z typů úschov je úschova advokátní. Advokát může do úschovy přijmout nejen peníze, ale také cenné papíry, či jiný majetek (často to bývají např. smlouvy, klíče apod.). Na tomto místě je důležité upozornit na skutečnost, že advokát není oprávněn přijmout od klienta v hotovosti finanční částku převyšující 15.000,- €.
    Oproti advokátní úschově, kdy si cenu úschovy mohou strany s advokátem dohodnout, se odměna notáře za notářskou úschovu striktně řídí Sazebníkem odměny notáře za úkony v notářské činnosti. Od takto vyčíslené odměny se není možné odchýlit (notář tedy na rozdíl od advokáta nemůže dát klientovi „slevu“). Základem odměny (tzv. tarifní hodnota) je částka složená do notářské úschovy zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru.
    Podstatou advokátní úschovy listin "Advokát - Klient" je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově listin je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.


Výše odměny se pak stanoví takto:

    Tato forma úschovy je velmi bezpečná a také nejčastěji využívaná. U advokáta či notáře jsou peníze uloženy na zvláštním účtu, kde jsou odděleny od jeho osobního majetku i majetku ostatních klientů, a nestávají se tak součástí exekuce či dědického řízení. Odměna za notářskou úschovu je dána notářským tarifem, odměna za advokátní úschovu je smluvní, přičemž zpravidla vychází levněji než úschova notářská. Při notářské či advokátní úchově je sepsán protokol o přijetí peněz do úschovy. Na dodržování pravidel úschovy dohlíží obě oborové komory, Komora notářů ČR a Česká advokátní komora.


Proč se rozhodnout pro advokátní úschovu listin

    Úschova je dostupný a v poslední době poměrně často využívaný způsob ochrany před možnými riziky při transakcích, u nichž nastává určité období nejistoty stran, zda vše proběhne tak, jak mezi nimi bylo dohodnuto. Typickým příkladem využití úschovy je převod nemovitostí, kdy mezi podáním návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí a okamžikem zápisu vlastnického práva kupujícího, může uplynout lhůta až 30 dní, v průběhu které nakonec ani ke vkladu vlastnického práva nemusí vždy dojít (ať již pro formální nedostatky návrhu či z jakéhokoliv jiného důvodu). Úschova zajišťuje prodávajícímu řádnou úhradu kupní ceny za převáděnou nemovitost a kupujícímu dává jistotu, že k předání peněz prodávajícímu nedojde dříve, než bude proveden zápis jeho vlastnického práva k nemovitosti v katastru nemovitostí (bude napsána „na něj“). Další výhodou je jistota kupujícího, že dojde k řádné úhradě daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem této daně je dle zákona prodávající, nicméně kupující za je
    V případě této advokátní úschovy listin buď Klient nebo třetí osoba svěřuje Advokátovi do úschovy své listiny a to na základě jiného smluvního vztahu vzniklého mezi Klientem a třetími osobami. Výdej advokátní úschovy listin je pak vázán buď na vznik určité události nebo na nějaký konkrétní úkon kteréhokoliv z účastníků Smlouvy o advokátní úschově nebo i jiné osoby. Advokát je vázán Smlouvou o advokátní úschově a je tedy povinen s listinami svěřenými do úschovy naložit podle podmínek sjednaných ve Smlouvě o advokátní úschově. Advokát pak vydává listiny z úschovy výlučně osobě určené ve Smlouvě o advokátní úschově.
    Všechny uvedené smluvní typy bývají trojstrannou smlouvou (smlouvou o úschově), kterou uzavírá schovatel (advokát, notář, banka) spolu s prodávajícím a kupujícím. Ve smlouvě se kupující zavazuje, že v určité stanovené lhůtě složí na účet úschovy kupní cenu a dále se v ní smluvní strany dohodnou, za jakých podmínek schovatel kupní cenu vyplatí prodávajícímu.


Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

    Advokátní úschova je činnost regulovaná, podléhající dohledu České advokátní komory. Usnesením představenstva České advokátní komory byly s účinností od 1.1.2013 ještě více zpřísněny podmínky provádění advokátních úschov. Mimo jiné bylo stanoveno, že na každou advokátní úschovu musí být zřízen samostatný účet u banky, přičemž z označení účtu musí být patrno, že na něm jsou uloženy prostředky klienta. Tím dojde k posílení jistoty složitele i příjemce, že složené finanční prostředky jsou prokazatelně oddělené od finančních prostředků advokáta. Dále dojde také ke zřízení elektronické knihy úschov prostředků klienta vedené přímo Českou advokátní komorou, ve které bude evidována každá úschova prováděná advokáty. Chtěli bychom Vás tedy ujistit, že v posledních měsících medializovaný případ advokáta provádějícího úschovu, který s uschovanými finančními prostředky zmizel, byl pouze ojedinělý a jednalo se o selhání konkrétního jednotlivce.
    Nejčastěji bývá advokátní úschova využívána v souvislosti s výše podrobněji popsaným převodem nemovitostí, kdy si strany u advokáta, který sepisuje smlouvu o převodu nemovitostí, sjednají přímo také úschovu celé nebo části kupní ceny (bezesporu je to výhodné nejen z hlediska toho, že strany vše vyřídí „na jednom místě“). Ve smlouvě o úschově, kterou mezi sebou uzavírají advokát (jako schovatel), kupující (jako příjemce) a prodávající (jako složitel) bývá často zakotvena také povinnost advokáta-schovatele provést ze složené částky úhradu daně z převodu nemovitostí finančnímu úřadu (kupující tak má jistotu, že prodávající tuto povinnost neopomene a finanční úřad se neobrátí na něj, jako na zákonného ručitele za úhradu daně z převodu nemovitostí).
    Ve zvláštních případech stanovených zákonem - za účelem splnění určitého závazku složením do soudní úschovy v zákonem vymezených případech překážek na straně věřitele).


Advokátní úschova listin Advokát - Klient

    Výše uvedené ceny zahrnují také přípravu smlouvy o úschově, poplatky za vedení úschovového účtu (s výjimkou poplatku za nadměrný vklad hotovosti) a provedení úhrady daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu (je-li toto mezi stranami dohodnuto).
    Podstatou advokátní úschovy listin "Advokát - Klient - třetí osoby" je vztah mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami. Smlouva o advokátní úschově listin je tak uzavírána v písemné formě mezi Advokátem, Klientem a třetí osobou nebo více osobami.
    Zamýšlíte se nad otázkou, jak minimalizovat rizika spojená s transakcí rezervační zálohy či samotné kupní ceny? Úschova peněz je jednoznačně ideálním právním institutem, který efektivně řeší peněžní transakce v závěrečné fázi procesu koupě domu. Je však nutné si zvolit tu správnou formu úschovy. Jaké možnosti jako prodávající máte a jaké variantě úschovy se rozhodně vyhnout při prodeji vašeho domu?


Advokátní úschova a její využití

    Bankovní úschova na základě smlouvy o vázaném či jistotním účtu je pravděpodobně nejdražší a často nejzdlouhavější variantou úschovy peněz. Tyto vázané neboli jistotní účty mají definovaný specifický účel, pro který se zřizuji, dobu trvání i způsob využívání. Při jejich sjednání si zúčastněné strany dohodnou, za jakých podmínek banka převede peníze prodávajícímu. Ten má zaručeno, že za nemovitost získá patřičný obnos, a kupující, že za své peníze získá dům. Úhradu poplatků i rozdělení zisku z úroků, které souvisí s jistotním účtem, si musí prodávající předem ujasnit s kupujícím. Hlavní poplatek, který si banky účtují, se platí většinou při založení a odvozuje se od výše uložené částky na účtu. Jeho minimální výše se pohybuje v řádech tisíců korun.
    Úschova u exekutora se v některých ohledech podobá úschově u notáře (zejména stanovení výše úhrad dle notářského tarifu), exekutor ji však provádí nejčastěji v souvislosti s exekučním řízením.
    Vedle smlouvy rezervační či smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy musíte právně ošetřit také předání resp. převzetí kupní ceny. Mluvíme tedy o uzavření smlouvy o úschově peněz. Bez výjimky by vždy měla být na jedné straně obecně nemovitost, na druhé kupní cena. Existuje několik způsobů úschovy kupní ceny - vždy je však třeba zohlednit konkrétní specifika dané realitní transakce.
    Úschovu finančních prostředků nabízí advokáti, notáři, banky a dokonce i samy realitní kanceláře. Úschovu realitní kanceláře však rozhodně nemůže doporučit a to především z důvodu nedostatečného právního vzdělání, většího rizika platební neschopnosti, absence či nízkého limitu pojištění a v neposlední řadě také proto, že pro realitní kanceláře neexistují závazné profesní regulace a kontroly.


Předmětem advokátní úschovy listin mohou být zejména:

    Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz
    Advokátní úschovu listin doporučujeme našim klientům využívat jednak v situaci, kdy potřebují ochránit své listiny aniž jsou účastníky nějakého smluvního vztahu - Advokátní úschova listin "Advokát - Klient", a jednak v případech, kdy splnění jejich smluvního závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, nebo naopak, (např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné byty, nemovitosti, movité věci, zboží, na úhradu daně darovací, daně z převodu nemovitostí, apod.) - Advokátní úschova listin "Advokát - Klient - třetí osoby".
    Úschova peněz je jednoznačně ideálním právním institutem, který efektivně řeší peněžní transakci v závěrečné fázi procesu prodeje domu. Úschova podstatně snižuje možná rizika této transakce a umožňuje zajistit kontrolu jak pro prodávajícího (vás), tak pro kupujícího až do úspěšného převodu nemovitosti dle sjednaných smluvních podmínek.


Jak celý proces úschovy probíhá?

    K předání a převzetí kupní ceny zvolte třetí osobu, která finanční prostředky převezme od kupujícího do úschovy a prodávajícímu (tedy vám) je vydá až po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, přičemž v době od jejich složení do úschovy s nimi nemůže kupující ani prodávající samostatně nakládat. Nemůže se tak stát, že je jedna strana bez vědomí druhé z úschovy vyzvedne.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00