Jak na věc


řidičské rukavice

Vydání řidičského průkazu - rozšíření skupin řidičského oprávnění.

    Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 5 a 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem, a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní. V případě zrychlené varianty je možné řidičský průkaz vyřídit od podání žádosti do 5ti pracovních dnů (Blesk) za správní poplatek 700,- Kč vyjma žádosti o udělení řidičského oprávnění (prvopis).
    Další důvod, proč při cestě za řidičskými průkazy zvolit naši autoškolu, tvoří fakt, že se u nás nemusíte bát následného navyšování ceny studijními materiály. Ceny našich kurzů k získání řidičských průkazů zahrnují vedle kurzovného také všechny výukové materiály, tedy učebnici a CD.
    (Řidičský průkaz vydáván od 1.5.2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let - Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)
    je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci (viz. formuláře) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
    Řidičský průkaz je nutno převzít osobně, nebo  v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci (viz.formuláře). Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.


Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin

    Kromě toho jsme opravdu všestranní. Ptáte se proč? Vedle českého jazyka realizujeme výuku také v angličtině, němčině a ruštině. Za plus se dá považovat také naše vybavenost. Díky modernímu zařízení, kterým naše autoškola disponuje, může probíhat nejen praktická, ale i teoretická část závěrečných zkoušek přímo u nás. Tím však stále výhody nekončí. Mimo jiné, studentům a maminkám na mateřské dovolené poskytujeme slevu na kurzy ve výši 500 Kč.
    Řidičské oprávnění - opravňuje držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny případně podskupiny řidičského oprávnění - A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Podskupinami řidičského oprávnění jsou A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Získaná skupina řidičského oprávnění opravňuje jejího držitele i k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné podskupiny, např. skupina řidičského oprávnění B opravňuje i k řízení podskupiny řidičského oprávnění B1.
    platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
    obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů.


O který řidičský průkaz máte zájem?

    žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník příslušného úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů.
    udělení (rozšíření) řidičského oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to na základě žádosti o řidičské oprávnění
    Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.
    žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly.


Kde získám nebo vyměním řidičský průkaz, paměťovou kartu a profesní průkaz?

    Na rozdíl od většiny ostatních autoškol klademe důraz nejenom na praktický výcvik, ale také na teoretickou výuku, čímž zajišťujeme získání opravdu komplexních znalostí. Důvodem tohoto přístupu je předpoklad, že by řidičské průkazy neměly dokládat pouze schopnost mechanického ovládání vozidla, ale také perfektní znalosti předpisů a silniční dopravy jako takové.
    žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.  Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění
    Žádost o vydání ŘP, ztrátu, odcizení, poškození, změna údajů je také od 19.01.2013 tisknuta ze systémuregistru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu.
    právní postup vyřízení žádosti o udělení řidičského oprávnění  je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.


On-line rezervace ( doplňková služba )

    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Autoškola Horázný připravuje studenty na řidičské zkoušky již více než 25 let. V současné době naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro všechny skupiny. Cílem naší autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. O tom, že se nám tento cíl daří naplňovat, svědčí počet studentů, kteří v naší autoškole úspěšně získávají řidičské oprávnění. Naše autoškola však nabízí i služby pro stávající řidiče, ať již usilujete o vrácení řidičského průkazu, potřebujete si oživit své řidičské schopnosti nebo máte zájem o školení řidičů, obraťte se na naši autoškolu a my Vám pomůžeme.
    Ať už byste rádi získali řidičský průkaz na auto, motorku nebo cokoli jiného, neváhejte se na nás obrátit. Zajišťujeme kurzy k získání všech druhů řidičských průkazů, včetně závěrečných zkoušek. 
    u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky, případně jak určí lékař


Profesionální přístup k zákazníkovi

    žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
    v případě nedodržení předepsaných povinností ze strany držitele řidičského oprávnění může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    právní postup vyřízení požadavku je stanoven:Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silniční provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb. , o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
    správní poplatek ve výši 200.- Kč v hotovosti, pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je delší než 3 měsíce, jinak je prováděna výměna zdarma
    Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, oddělení agendy řidičů Magistrátu města Olomouce oznamuje stav vyřízených žádostí o vydání řidičského průkazu:


Formuláře, náležitosti, doklady

    u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychologické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16865
cache: 0024:00:00