Jak na věc


čov s instalací ostrava

Domovní ČOV - domovní čistírny odpadních vod - Peter Hiľovský

    K řádnému prodeji čistírny odpadních vod patří odborná montáž na místě. Je to potřebné vzhledem k záručním lhůtám a kolaudacím, ale také se to vztahuje k nižší sazbě DPH....


VYSVĚTLÍME - PORADÍME - VYŘEŠÍME VŠECHNO OHLEDNĚ DOMOVNÍCH ČOV

    14 5 Strojně technologické vybavení a elektroinstalace 5.1 Strojně-technologické vybavení Všeobecně Strojně-technologické vybavení ČOV tvoří vždy: dmychadlo, Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 5-20 mamutkové čerpadlo (čerpadla). V závislosti na variantě ČOV může další strojně-technologické vybavení tvořit: provzdušňovač (provzdušňovače), rozdělovač vzduchu, nosič biomasy, kontejner na dmychadlo, membránová filtrace s čerpadlem, dávkovací zařízení srážedla Dmychadlo Dmychadlo slouží jako zdroj tlakového vzduchu. Je voleno s ohledem na jmenovitou velikost čistírny a umísťováno variantně do: samostatného objektu poblíž nádrže ČOV, plastového kontejneru poblíž nádrže ČOV. Dmychadlo je propojené s nádrží ČOV pomocí plastové hadice nebo potrubí uložených pod terénem. Konkrétní specifikace použitého dmychadla je uvedena v příslušné technické specifikaci. Ve všech případech je použito bezolejové dmychadlo Mamutkové čerpadlo (čerpadla) Mamutková čerpadla slouží pro přečerpávání mezi jednotlivý
    22 Pokud před uložením do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte poškození nádrže ČOV instalaci přerušte a ihned se obraťte na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaného zástupce, protože jakákoliv oprava nádrže musí být provedena vně stavební jámy. Neponechávejte nádrž ČOV nenapuštěnou vodou. 22


Mezi základní dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení  ČOV patří:

    35 Rozměry a hmotnost K/PB-SV velikost ČOV D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (mm) DN přítok a odtok hmotnost (kg) Hz (mm) max. hloubka základové spáry Způsob osazení nádrže do terénu konstrukce a provedení nádrže zelený pás* prostor s dalším doplňkovým zatížením dno nádrže v hloubce vyšší než je max. hloubka Hz prostor s pojezdem vozidel hladina podzemní vody nad úrovní základové desky K / PB ano ano ano** ano ne K / PB-SV ano ano ano** ano ano * zásyp zeminou o měrné hmotnosti 1900 kg/m 3, úhlem vnitřního tření 35, dno nádrže v hloubce max. Hz ** za podmínek stanovených v části Varianty nádrží ČOV Dmychadlo velikost ČOV typ* Příkon při 20kPa (W) emise hluku (db) dodávané množství vzduchu (l/min) napěťová soustava pro připojení prostředí pro umístění rozsah teplot prostředí pro umístění ( C) 5 Secoh JDK Secoh JDK Secoh JDK TN-C-S 1+N+PE 230V/50Hz AA 4, AB 4, AC 1, AD 4, AE 4, AF Secoh JDK Secoh JDK * konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů Provzdušňovače velikos


Domovní čistírna odpadních vod - Domovní ČOV

    18 V odůvodněných případech proveďte v případě potřeby výpočet látkového a hydraulického zatížení jiným způsobem. Navržená velikost čistírny musí odpovídat návrhovému parametru hydraulickému (max. uvažovaný průtok) i parametru látkovému (max. uvažované přiváděné znečištění). Výběr jmenovité velikosti dle počtu EO V případě, že jste provedli výpočet standardním způsobem, vyberte vhodnou velikost ČOV podle počtu připojených EO z následující tabulky: velikost ČOV počet EO min počet EO max Pokud se předpokládaný počet EO blíží min. nebo max. hodnotě, zvažte použití sousední jmenovité velikosti např. s ohledem na budoucí rozšíření objetu, případně se při výběru poraďte s firmou ASIO, spol. s r.o. Výběr jmenovité velikosti dle zatížení V případě, že jste provedli výpočet nestandardním způsobem pro jiné látkové nebo hydraulické zatížení, vyberte vhodnou jmenovitou velikost ČOV podle těchto zatížení z následující tabulky tak, aby u vybrané jmenovité velikosti nebyla překročena ani jedna z hodn


ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

    30 14 Obsluha a údržba 14.1 Všeobecně Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zapnutí je ale nutné provádět její pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti dle následující tabulky. Činnosti nutné pro zajištění správného chodu čistírny interval činnosti denně týdně měsíčně pololetně jiný interval x název činnosti kontrola funkce dmychadla (bez otevření nádrže ČOV) orientační časová náročnost cca. 5 min. x vizuální kontrola čistírny cca. 10 min x čištění vzduchového filtru dmychadla cca. 10 min. x kontrola aktivovaného kalu cca. 10 min x kontrola průtoku permeátu (u varianty ULTRA) cca. 10 min. x odkalování ( fekálování ) cca. 60 min. x zajištění regenerace MBR filtru prováděné firmou ASIO, spol. s r.o. (u varianty ULTRA) cca. 60 min dle potřeby odkalení aktivačního prostoru cca. 10 min. dle potřeby čištění stěn nádrže a odtokového žlabu cca. 10 min. dle potřeby čištění hladiny dosazovacího prostoru (u základní varianty cca. 5 min dle potřeby odběr vzorků c
    8 3 Jak ČOV funguje 3.1 Všeobecně Z technologického hlediska se varianty ČOV odlišují způsobem separace směsi vod po aktivaci: dosazováním (základní varianta, která se v systému typového značení uvádí bez označení), filtrací - MBR technologií (varianta ULTRA). Obě varianty mohou být dále doplněny zařízením pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu. 3.2 Základní varianta Technologické schéma Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku: odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu recirkulace usazeného aktivovaného kalu přebytečný vyprodukovaný aktivovaný kal odpadní voda z kanalizace odpadní voda zbavená mechanických nečistot vyčištěná voda s aktivovaným kalem vyčištěná voda odpadní voda odpadní voda s aktivovaným kalem vyčištěná voda kal vzduch aktivovaný kal kalový prostor aktivace dosazovací prostor 8


Jsme tým zkušených dělníků a techniků

    34 16 Technické specifikace AS-VARIOcomp 5, 8, 12, 15, 20 K/PB-SV 16.1 Velikosti, varianty a typové značení ČOV je vyráběna v několika velikostech a variantách odlišujících se konstrukcí, materiálem a provedením nádrže. Konkrétní provedení je specifikováno pomocí typového značení následujícím způsobem AS-VARIOcomp... K/PB označení specifikující velikost vyjádřenou jako orientační počet připojených obyvatel označení specifikující provedení nádrže ČOV z hlediska uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody (bez označení není uzpůsobena; SV je uzpůsobena) 16.2 Rozsah dodávky vystrojená nádrž ČOV ano ne dle objednávky dmychadlo ano ne dle objednávky kontejner na dmychadlo ano ne dle objednávky nosič biomasy ano ne dle objednávky dávkovací zařízení na snížení obsahu fosforu ano ne dle objednávky 16.3 Technické údaje Návrhové technologické parametry velikost ČOV počet EO jmenovitý denní průtok (m 3 /den) jmenovité látkové zatížení (kg BSK5/den) objem usazovacího a kalového prostoru (m 3
    20 Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce) ani přisávací hlavice. 7.6 Projektová dokumentace elektro V rámci projektu je nutné vyřešit: přívod el. energie k ČOV, propojení jednotlivých částí ČOV pomocí kabelů. Podrobné informace pro projekt jsou uvedeny v části Technické specifikace. 20


Kontejnerová čistička odpadních vod

    17 7 Všeobecné pokyny pro projektování 7.1 Všeobecně Správný projekt je základním předpokladem pro úspěšnou očekávanou funkci ČOV. Pří projektování doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající typ ČOV, zvolte celkovou dispozici ČOV, vyřešte detaily týkající se napojení přítokového a odtokového potrubí, vyřešte detaily týkající se odvětrání ČOV, vyřešte detaily osazení a propojení ostatních částí ČOV. 7.2 Výběr typu ČOV Všeobecně Při výběru typu ČOV doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající velikost ČOV, vyberte odpovídající variantu ČOV z hlediska odtokových parametrů, vyberte odpovídající provedení nádrže a její uložení do terénu Velikost ČOV Stanovení počtu EO a jmenovitého zatížení Pro počet připojených EO je možné použít koeficienty vyplývající z ÖN 1085, ATV A 129 uvedené v následující tabulce: objekt jednotka koeficient přepočtu na EO rodinný dům * osoba 1 ubytovna a jednoduchý internát postel 1 ubytovna středně vybavená (např
    5 12.1 VŠEOBECNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE PODMÍNKY ZPROVOZNĚNÍ MANIPULACE, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ MANIPULACE PŘEPRAVA SKLADOVÁNÍ OBSLUHA A úDRŽBA VŠEOBECNĚ KVALIFIKACE OBSLUHY TECHNICKÉ SPECIFIKACE AS-VARIOCOMP 5, 8, 12, 15, 20 K VELIKOSTI, VARIANTY A TYPOVÉ ZNAČENÍ ROZSAH DODÁVKY TECHNICKÉ úDAJE MOŽNÉ DISPOZICE ČOV NUTNÉ STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) TECHNICKÉ SPECIFIKACE AS-VARIOCOMP 5, 8, 12, 15, 20 K/PB-SV VELIKOSTI, VARIANTY A TYPOVÉ ZNAČENÍ ROZSAH DODÁVKY TECHNICKÉ úDAJE MOŽNÉ DISPOZICE ČOV NUTNÉ STAVEBNÍ A INSTALAČNÍ PRÁCE (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍDAVNÉHO DÁVKOVÁNÍ SRÁŽENÍ FOSFORU OZNAČENÍ SHODY CE
    3 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/ Brno Horní Heršpice Tel.: Fax: Platnost od


Naše stránky jste navštívili, abychom Vám odpověděli na otázku:

    11 S ohledem na možné zatížení víka a okolí ČOV koly je pojezd vozidel přes nádrž a její nejbližší okolí zakázán. Výskyt podzemní vody V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky není možné nádrž použít. Nákresy osazení terén strop nádrže přídavné obetonování základová deska základní osazení nádrže do terénu možné osazení nádrže do terénu s přídavným zatížením 4.2 Nádrž - provedení K /PB, K/PB SV Všeobecně Jedná se o dvouplášťový skelet válcové nádrže vyrobené z polypropylénu plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže. Betonový strop je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště Zakrytí nádrže
    ČOV Topas vyrábíme ve spolupráci s našim licenčním partnerem firmou TopolWater s.r.o., která se zabývá vývojem čistíren odpadních vod  již od roku 1990. Technické řešení čistírny je autorsky chráněno mezinárodním patentem č. 282 411. 
    Využijte příležitost při rekonstrukci Vašich vodovodních instalací v objektech v Ostravě a v Moravskoslezském kraji zároveň renovovat či vyměnit Vaše staré podlahy za moderní plovoucí podlahy. Naši podlaháři z řemeslné divize Podlahy Ostrava dají Vašemu bydlení nový rozměr. Pokládáme podlahy, koberce a podlahové krytiny všech druhů a materiálů. Nabízíme služby :


Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

    24 10 Osazení nádrže ČOV 10.1 Všeobecně Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, zasypání zeminou a případně provedení betonáže. Možný způsob a postup odlišný pro jednotlivé provedení nádrží. Před zahájením práce zkontrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá provedení nádrže, kterou osazujete. Dbejte na to, aby zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo k poškození přípojů do nádrže Nádrž - provedení K Všeobecně Osazení nádrže může být provedeno: se zásypem zeminou, s dodatečným obetonováním Osazení se zásypem zeminou Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte, současně se zásypem plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu. Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. Pokud nebudete současně napoušt
    23 9 Vybudování základové desky 9.1 Všeobecně Vybudování základové desky zahrnuje: výkop stavební jámy, zhotovení základové desky. 9.2 Výkop stavební jámy Stavební jáma musí mít půdorysné rozměry větší než je půdorys nádrže min. o 600 mm na každou stranu od nádrže ve všech směrech. 9.3 Zhotovení základové desky Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z musí být minimálně C 1z = 10 MN/m 3. Rovinnost základové desky musí být v toleranci ± 5 mm. Po dokončení základové desky proveďte měření rovinnosti a o provedení měření udělejte zápis. 23
    Společnost SABTIKAS, s.r.o. byla založena v roce 2003. Hlavní náplní je výroba domovních čistíren odpadních vod TOPAS a jejich servis, výroba plastových nádrží,  žump, jímek, retenčních nádrží, šachtic a dalších výrobků z plastů.


Domovní ČOV BC4 před instalací u rodinného domu

    21 8 Všeobecné pokyny pro instalaci 8.1 Odborná způsobilost Instalaci ČOV smí provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro: provádění stavebních prací, provádění elektroinstalace. 8.2 Podklady pro instalaci Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny, provedení stavební části musí odpovídat projektu zpracovanému odborně způsobilou osobou. V případě, že Vám nebude postup instalace jasný nebo usoudíte, že pro práci nemáte potřebné schopnosti nebo možnosti, instalaci neprovádějte a obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zástupce. 8.3 Rozsah dodávky ČOV Dle jmenovité velikosti a varianty tvoří dodávku ČOV: vystrojená nádrž ČOV (vždy), dmychadlo (vždy), plastový kontejner na dmychadlo (dle potřeby), stojan na rozvaděč (dle potřeby), rozvaděč (dle potřeby). Před zahájením instalace prosím zkontrolujte úplnost dodávky a v případě, že dodávka není úplná, obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zástupce. 8.4 Všeobec


Domovní ČOV BC4, po osazení a úpravě terénu

    15 5.1.7 Membránová filtrace s čerpadlem Modul membránové filtrace s čerpadlem je pouze u variant MBR. Modul zajišťuje provzdušňování aktivační části a především filtraci přečištěné vody. Ta je čerpadlem uchyceným na konstrukci membránového modulu čerpána do odtoku Dávkovací zařízení srážedla Dávkovací zařízení slouží k dávkování srážedla u varianty P. Jedná se o automatické dávkovací zařízení se zásobníkem na roztok, umístěné přímo do nádrže ČOV. Podrobný popis použitého dávkovacího zařízení je uveden v samostatné dokumentaci dávkovacího zařízení. 5.2 Elektroinstalace Všeobecně Elektroinstalaci ČOV zahrnuje: elektrické agregáty popsané v části strojně-technologické vybavení, rozvaděč (vždy u varianty ULTRA), svorkovnici pro připojení a kabeláž v nádrží ČOV (u varianty ULTRA), propojení mezi jednotlivými částmi ČOV (není součástí dodávky) Přívod el. energie k ČOV V případě umístění dmychadla v objektu je dmychadlo přímo zapojeno do odpovídající síťové zásuvky pomocí vidlice. V případě


Likvidace odpadních vod rodinných domů

    4 Obsah 1 úVOD VŠEOBECNÝ POPIS A TYPOLOGIE VŠEOBECNĚ VELIKOSTI A VARIANTY ČOV SCHÉMA TYPOVÉHO ZNAČENÍ JAK ČOV FUNGUJE VŠEOBECNĚ ZÁKLADNÍ VARIANTA VARIANTA SE SRÁŽENÍM FOSFORU VARIANTY NÁDRŽÍ ČOV NÁDRŽ - PROVEDENÍ K NÁDRŽ - PROVEDENÍ K /PB, K/PB SV STROJNĚ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ A ELEKTROINSTALACE STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ELEKTROINSTALACE ODPADNÍ VODY PŘIVÁDĚNÉ NA ČOV VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ VŠEOBECNĚ VÝBĚR TYPU ČOV DISPOZICE ČOV NAPOJENÍ PŘÍTOKOVÉHO A ODTOKOVÉHO POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ ČOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ELEKTRO VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PODKLADY PRO INSTALACI ROZSAH DODÁVKY ČOV VŠEOBECNÝ POSTUP INSTALACE VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY VŠEOBECNĚ VÝKOP STAVEBNÍ JÁMY ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY OSAZENÍ NÁDRŽE ČOV VŠEOBECNĚ NÁDRŽ - PROVEDENÍ K NÁDRŽ - PROVEDENÍ K / PB OSAZENÍ A PROPOJENÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ČOV VŠEOBECNĚ OSAZENÍ KONTEJNERU NA DMYCHADLO OSAZENÍ ROZVADĚČE UMÍSTĚNÍ DMYCHADLA A JEHO PROPOJENÍ S NÁDRŽÍ ČOV ULOŽENÍ A PROPOJENÍ KABELŮ NÁKRESY PRO
    27 Přívodu vzduchu do nádrže zemina dmychadlo pryžová objímka (součást dodávky) štěrkopískový obsyp zahradní hadice PP trubka chránička DN 100 zahradní hadice PP trubka Uložení přívodu vzduchu do nádrže Připojení přívodu vzduchu do nádrže k dmychadlu Osazení a připojení kontejneru na dmychadlo kontejner (ČOV 5, 8 šířka 300mm; ČOV 15, 20 šířka 450 mm) víko kontejneru dmychadlo kabelová průchodka tvrdá podložka přívod vzduchu do nádrže Kontejner pro ČOV 5, 8, 12, 15, 20 27


Čistírny odpadních vod ENVI – PUR

    25 Standardní vybetonování mezipláště Při vybetonování dodržujte následující postup: betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi, beton ukládejte po vrstvách rovnoměrně po celém obvodu nádrže, pří betonáži dodržujte rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN ) VBS=0,2 m/hod; vibrace 10 %, u provedení SV vybetonujte dno nádrže do výšky cca. 150 mm a vyčkejte na zatuhnutí betonu, vybetonujte meziplášť do výšky poloviny nádrže a vyčkejte na zatuhnutí betonu, vybetonujte zbytek výšky mezipláště a strop nádrže, proveďte vodotěsnou izolaci betonového stropu, uložte prefabrikované dílce šachty. Vždy použijte beton předepsaný v projektové dokumentaci (standardně tř. C 35/45 dle ČSN EN 206-1, třída sednutí kužele S1-míra sednutí 10-40mm dle ČSN ISO4110, hustota 2500 kg/m 3 ) Osazení s dodatečným obetonováním Při


Vyčištěné odpadní vody lze vypouštět do vod povrchových - do vodního toku nebo do vod podzemních - do vsaku.

    10 4 Varianty nádrží ČOV 4.1 Nádrž - provedení K Všeobecně Jedná se o kompaktní válcovou nádrž vyrobenou z plastových desek z polypropylénu opatřenou zastropením a vstupní šachtou Zakrytí nádrže varianta K Nádrž je částečné zakryta zastropením tvořícím její součást, vstupní šachta je opatřena odnímatelným plastovým poklopem. Při rozměrech poklopu Ø950 mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 200 kg (např. konstrukce zákrytu) nebo jedním osamoceným břemenem o hmotnosti max. 100 kg (náhodné postavení osoby na víku, ozdobný truhlík, apod.) Zakrytí nádrže varianta ULTRA Nádrž je částečné zakryta zastropením tvořícím její součást, vstupní šachta je opatřena víkem z pevných kompozitních sklolaminátových materiálů, které je možné zatížit přídavným zatížením (náhodné šlápnutí, ozdobné květináče, estetický zákryt apod.) max. do 5 kn/m 2. Při rozměrech víka 980 x 840 mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 400 kg (například konstrukce
    Pamatujte na to, že výměna podlah nebo renovace Vaší podlahy by měla proběhnout až po dokončení instalatérských prací, aby se zamezilo poškození nové podlahy stavebními pracemi nebo vodou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
29281
cache: 0024:00:00