Jak na věc


čov s instalací ostrava

Mezi základní dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení  ČOV patří:

    Pamatujte na to, že výměna podlah nebo renovace Vaší podlahy by měla proběhnout až po dokončení instalatérských prací, aby se zamezilo poškození nové podlahy stavebními pracemi nebo vodou.


Domovní ČOV BC4 před instalací u rodinného domu

    9 3.2.2 Funkční schéma základní varianty ČOV 5, 8, 12, 15, 20 Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku: kalová mamutka nátok cirkulace při omezeném provozu přívod vzduchu od dmychadla odtoková mamutka odtokový žlab max. hladina min. hladina vyčištěná voda přebytečný kal nosič biomasy instalovaný v odůvodněných případech za účelem zlepšení odtokových parametrů a stability procesu provzdušňovač směs z aktivace přečerpávací mamutka vzduch a směs z aktivace usazený aktivovaný kal z dosazovacího prostoru vzduch na provzdušňování aktivace usazovací a kalový prostor aktivační prostor dosazovací prostor akumulační prostor Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je prostou sedimentací zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem o
    20 Odvětrání nezabezpečí provzdušňovací ventil osazený na svislé kanalizační větvi (stoupačce) ani přisávací hlavice. 7.6 Projektová dokumentace elektro V rámci projektu je nutné vyřešit: přívod el. energie k ČOV, propojení jednotlivých částí ČOV pomocí kabelů. Podrobné informace pro projekt jsou uvedeny v části Technické specifikace. 20


VYSVĚTLÍME - PORADÍME - VYŘEŠÍME VŠECHNO OHLEDNĚ DOMOVNÍCH ČOV

    8 3 Jak ČOV funguje 3.1 Všeobecně Z technologického hlediska se varianty ČOV odlišují způsobem separace směsi vod po aktivaci: dosazováním (základní varianta, která se v systému typového značení uvádí bez označení), filtrací - MBR technologií (varianta ULTRA). Obě varianty mohou být dále doplněny zařízením pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu. 3.2 Základní varianta Technologické schéma Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku: odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu recirkulace usazeného aktivovaného kalu přebytečný vyprodukovaný aktivovaný kal odpadní voda z kanalizace odpadní voda zbavená mechanických nečistot vyčištěná voda s aktivovaným kalem vyčištěná voda odpadní voda odpadní voda s aktivovaným kalem vyčištěná voda kal vzduch aktivovaný kal kalový prostor aktivace dosazovací prostor 8


Proč zvolit čistírny odpadních vod (ČOV)

    10 4 Varianty nádrží ČOV 4.1 Nádrž - provedení K Všeobecně Jedná se o kompaktní válcovou nádrž vyrobenou z plastových desek z polypropylénu opatřenou zastropením a vstupní šachtou Zakrytí nádrže varianta K Nádrž je částečné zakryta zastropením tvořícím její součást, vstupní šachta je opatřena odnímatelným plastovým poklopem. Při rozměrech poklopu Ø950 mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 200 kg (např. konstrukce zákrytu) nebo jedním osamoceným břemenem o hmotnosti max. 100 kg (náhodné postavení osoby na víku, ozdobný truhlík, apod.) Zakrytí nádrže varianta ULTRA Nádrž je částečné zakryta zastropením tvořícím její součást, vstupní šachta je opatřena víkem z pevných kompozitních sklolaminátových materiálů, které je možné zatížit přídavným zatížením (náhodné šlápnutí, ozdobné květináče, estetický zákryt apod.) max. do 5 kn/m 2. Při rozměrech víka 980 x 840 mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 400 kg (například konstrukce


Jsme tým zkušených dělníků a techniků

    16 6 Odpadní vody přiváděné na ČOV Na čistírnu je možné přivádět splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla v rámci projektu určena. Konstrukce čistírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na čištění odpadních vod, které odpovídají složením charakteru komunálních splaškových odpadních vod dle ČSN Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. Případné změny při využití čistírny je nutné konzultovat se zpracovatelem původního projektu, autorizovaným servisním střediskem anebo s firmou ASIO, spol. s r.o. Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena, je zakázáno vylévat jakékoliv látky, které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganizmů, na nichž je funkce biologické čistírny postavena. Je zakázáno vypouštění zejména těchto látek: léky, jedy a toxické látky, barvy, ředidla a chemické postřiky, neředěné kyseliny a zásady, kondenzát z kondenzačního kotle, jiné chemikálie např. vývojka, ustalovač, apod. Pří čištění vod probíhá v čistír


Domovní ČOV BC4, po osazení a úpravě terénu

    7 2 Všeobecný popis a typologie 2.1 Všeobecně Typová řada ČOV AS-VARIOcomp popsaná v tomto návodu zahrnuje ČOV do 20 EO splňující požadavky ČSN EN Ve všech případech se jedná o mechanicko-biologické aktivační čistírny odpadních vod. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži), která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací (v případě potřeby), vyrovnávací a kalový prostor. 2.2 Velikosti a varianty ČOV ČOV AS-VARIOcomp jsou vyráběny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým denním průtokem, jmenovitým denním organickým zatížením a tím i počtem připojených EO a variantách provedení odlišujících se: způsobem separace směsi vod po aktivaci (dosazováním nebo filtrací), provedením nádrže ČOV z hlediska technologie výroby, tvaru a použitého materiálu, způsobu instalace a stavebního osazení, doplňkovým vybavením. Konkrétní provedení ČOV z hlediska velikosti a varianty je specifikováno pomocí typového značení. 2.3 Schéma typového značení AS
    K řádnému prodeji čistírny odpadních vod patří odborná montáž na místě. Je to potřebné vzhledem k záručním lhůtám a kolaudacím, ale také se to vztahuje k nižší sazbě DPH....


Kontejnerová čistička odpadních vod

    17 7 Všeobecné pokyny pro projektování 7.1 Všeobecně Správný projekt je základním předpokladem pro úspěšnou očekávanou funkci ČOV. Pří projektování doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající typ ČOV, zvolte celkovou dispozici ČOV, vyřešte detaily týkající se napojení přítokového a odtokového potrubí, vyřešte detaily týkající se odvětrání ČOV, vyřešte detaily osazení a propojení ostatních částí ČOV. 7.2 Výběr typu ČOV Všeobecně Při výběru typu ČOV doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyberte odpovídající velikost ČOV, vyberte odpovídající variantu ČOV z hlediska odtokových parametrů, vyberte odpovídající provedení nádrže a její uložení do terénu Velikost ČOV Stanovení počtu EO a jmenovitého zatížení Pro počet připojených EO je možné použít koeficienty vyplývající z ÖN 1085, ATV A 129 uvedené v následující tabulce: objekt jednotka koeficient přepočtu na EO rodinný dům * osoba 1 ubytovna a jednoduchý internát postel 1 ubytovna středně vybavená (např
    32 Způsob osazení nádrže do terénu konstrukce a provedení nádrže zelený pás* prostor s dalším doplňkovým zatížením dno nádrže v hloubce vyšší než je max. hloubka Hz prostor s pojezdem vozidel hladina podzemní vody nad úrovní základové desky K /bez ozn. ano s s ne ne * zásyp zeminou o měrné hmotnosti 1900 kg/m 3, úhlem vnitřního tření 35, dno nádrže v hloubce max. Hz Bez ozn. nutno provést dodatečné stavební úpravy (např. obetonování) Dmychadlo velikost ČOV typ* Příkon při 20 kpa (W) emise hluku (db) dodávané množství vzduchu (l/min) 5 Secoh JDK napěťová soustava pro připojení prostředí pro umístění rozsah teplot prostředí pro umístění ( C) 8 Secoh JDK Secoh JDK TN-S 1+N+PE 230V/50Hz AA 4, AB 4, AC 1, AD 4, AE 4, AF Secoh JDK Secoh JDK * konkrétní typ může být změněn podle aktuální nabídky dodavatelů Provzdušňovače velikost ČOV typ počet Bibus 63/2075 D


Vyčištěné odpadní vody lze vypouštět do vod povrchových - do vodního toku nebo do vod podzemních - do vsaku.

    12 4.2.3 Osazení nádrže do terénu Všeobecně Konstrukce nádrže je navržena tak, aby po betonáži nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech: měrná hmotnost 2000 kg/ m 3, koeficient zemního tlaku v klidu K r = 0,5. Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 5 mm. Dno nádrže smí být uloženo max. v hloubce Hz (viz část Technické specifikace). Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojezdem vozidel. Pro betonáž je stanoveno použití betonu C 35/45 dle ČSN EN 206-1, v meziplášti je použita betonářská výztuž B500A dle ČS EN , Ø12, Kari sítě KZ 05 (Ø 8/8-150/150). Přídavné zatížení Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. uložení nádrže ve větší hloubce, zatížení způsobené základy stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže ulož


ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

    11 S ohledem na možné zatížení víka a okolí ČOV koly je pojezd vozidel přes nádrž a její nejbližší okolí zakázán. Výskyt podzemní vody V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky není možné nádrž použít. Nákresy osazení terén strop nádrže přídavné obetonování základová deska základní osazení nádrže do terénu možné osazení nádrže do terénu s přídavným zatížením 4.2 Nádrž - provedení K /PB, K/PB SV Všeobecně Jedná se o dvouplášťový skelet válcové nádrže vyrobené z polypropylénu plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže. Betonový strop je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště Zakrytí nádrže


Čistírny odpadních vod ENVI – PUR

    24 10 Osazení nádrže ČOV 10.1 Všeobecně Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, zasypání zeminou a případně provedení betonáže. Možný způsob a postup odlišný pro jednotlivé provedení nádrží. Před zahájením práce zkontrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá provedení nádrže, kterou osazujete. Dbejte na to, aby zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo k poškození přípojů do nádrže Nádrž - provedení K Všeobecně Osazení nádrže může být provedeno: se zásypem zeminou, s dodatečným obetonováním Osazení se zásypem zeminou Při zásypu nádrže dodržujte následující postup: při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, proveďte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhutněte, současně se zásypem plňte nádrž vodu tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu. Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže. Pokud nebudete současně napoušt


Naše stránky jste navštívili, abychom Vám odpověděli na otázku:

    25 Standardní vybetonování mezipláště Při vybetonování dodržujte následující postup: betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi, beton ukládejte po vrstvách rovnoměrně po celém obvodu nádrže, pří betonáži dodržujte rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN ) VBS=0,2 m/hod; vibrace 10 %, u provedení SV vybetonujte dno nádrže do výšky cca. 150 mm a vyčkejte na zatuhnutí betonu, vybetonujte meziplášť do výšky poloviny nádrže a vyčkejte na zatuhnutí betonu, vybetonujte zbytek výšky mezipláště a strop nádrže, proveďte vodotěsnou izolaci betonového stropu, uložte prefabrikované dílce šachty. Vždy použijte beton předepsaný v projektové dokumentaci (standardně tř. C 35/45 dle ČSN EN 206-1, třída sednutí kužele S1-míra sednutí 10-40mm dle ČSN ISO4110, hustota 2500 kg/m 3 ) Osazení s dodatečným obetonováním Při


Domovní ČOV - domovní čistírny odpadních vod - Peter Hiľovský

    29 13 Manipulace, přeprava, skladování 13.1 Manipulace S nádrží je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku (dále jen VZV) nebo pomocí jeřábu. Při manipulaci s plastovou nádrží dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k menší odolnosti plastu proti nárazům. Při teplotách pod 5 C je jakákoliv manipulace s nádrží zakázána, protože hrozí její poškození vzhledem ke zkřehnutí plastu. Před manipulací překontrolujte celkový stav nádrže zejména s důrazem na úvazy (pokud je jimi nádrž opatřena) a přesvědčte se, že uvnitř nádrže nejsou cizí předměty nebo srážková voda. Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat. Při manipulaci dodržujte následující zásady: zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže, při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků, pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena. Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochran


Domovní čistírna odpadních vod - Domovní ČOV

    28 12 Zprovoznění ČOV 12.1 Všeobecně Zprovoznění provádí firma ASIO, spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce. Zprovoznění zahrnuje: kontrolu správnosti instalace ČOV, seřízení jednotlivých částí ČOV, zaškolení budoucí obsluhy, předání technické dokumentace ČOV. Zprovoznění a zaškolení obsluhy je písemně zadokumentováno v Předávacím a montážním protokolu. Okamžikem zprovoznění je ČOV předávána provozovateli. V době před zprovozněním není možné ČOV provozovat. Zprovoznění musí být zadokumentováno v Předávacím a montážním protokolu Technická dokumentace K ČOV je uživateli předávána následující technická dokumentace: návod k použití ČOV, stručný návod na obsluhu ČOV, záruční list, protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže čistírny, návrh provozního řádu a provozní deník, návod pro použití dmychadla Podmínky zprovoznění Pro úspěšné zprovoznění ČOV je nutné dodržet následující podmínky: ČOV musí být správně nainstalovaná, musí být k dispozici zápis o měření rovinnosti základové desky, musí být


Likvidace odpadních vod rodinných domů

    36 16.4 Možné dispozice ČOV objekt (garáž, přístavek apod.) síťová šňůra s vidlicí dmychadlo kontejner s dmychadlem nádrž ČOV nádrž ČOV propojení mezi dmychadlem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) kabel pro přívod el. energie z objektu propojení mezi kontejnerem a nádrží (přívod vzduchu pomocí hadice nebo potrubí) umístění dmychadla v objektu umístění dmychadla v plastovém kontejneru u nádrže 16.5 Nutné stavební a instalační práce (není součástí dodávky) Všeobecný rozsah stavebních a instalačních prací osazení nádrže do terénu připojení kanalizace osazení kontejneru do terénu propojení mezi dmychadlem nebo kontejnerem a nádrží přívod el. energie ano ano při použití kontejneru Přívod el. energie při umístění dmychadla v objektu Samostatně jištěná zásuvka 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE. ano ano Přívod el. energie při umístění dmychadla v kontejneru Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE připojený do vodotěsné síťové zásuvky instalované do konte


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00