Jak na věc


úkzúz planá nad lužnicí

Integrovaná ochrana při pěstování řepky olejky

    Tabulkový přehled toxikologicky relevantních i nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků na ochranu rostlin. Přehled slouží zejména pro účely rozhodování o zaměření monitoringu zdrojů pitné vody. Tabulka je dvakrát ročně doplňována na základě výsledků hodnocení přípravků nebo na základě žádosti dodavatelů pitné vody.
    Dokumenty doručované v digitální podobě mimo IS datových schránek, tedy e-mailové zprávy nebo digitální dokumenty na technickém nosiči v povolených formátech viz výše, jsou přijímány prostřednictvím elektronické podatelny nebo podatelny.
    Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku linuron.
    Činnost těchto odborů vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů; a podzákonné právní předpisy vydané k provedení těchto zákonů.


ROK 2020 BUDE ROKEM OSLAV ROSTLIN

    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně, Hroznová 2, PSČ 656 06 (dále jen ústav) byl původně zřízen vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú.l. I., o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, vydanou na základě zákona č. 261/1949 Sb., o organizaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění zákona č. 185/1950 Sb. Od 1. dubna 1964 byl právním základem existence ústavu zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, což platilo až do okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví, vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
    Tisková zpráva – Jednu z nejnižších sklizní potvrdila sumarizace sklizně chmele, kterou každoročně provádí ÚKZÚZ. Množství sklizeného chmele bylo oproti loňskému roku nižší o necelou jednu čtvrtinu.
    Elektronická podání učiněná prostřednictvím inf. systému datových schránek, na podatelnu, e-mailem nebo technickém nosiči jsou přijímána v níže uvedených formátech:
    Upozorňujeme, že formát .JPG není uveden mezi přijímanými formáty. Podání obsahující .JPG v příloze emailu nebo formou vloženého obrázku (např. logo firmy) je z dalšího zpracování vyřazeno.
    Tisková zpráva – Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v souběžném obchodu.


Nařízení ÚKZÚZ - Aromia bungii, důvodová zpráva

    Tisková zpráva – Předsedající zemí Řídícího výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin byla od začátku roku 2016 Česká republika, kterou při jednáních a řízeních zastupoval ÚKZÚZ, Oddělení koordinace odborného hodnocení spadající pod Odbor přípravků na ochranu rostlin. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Tématem jednání byly především koncepční otázky při povolování přípravků na ochranu rostlin, zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.
    Tisková zpráva – Nová vyhláška v oblasti přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin přispěje ke zpřehlednění údajů na etiketách přípravků pro neprofesionální uživatele, sjednocení návodů k použití od jednotlivých dodavatelů. Zároveň má za cíl eliminovat možnost padělání přípravků zavedením 2D kódů.
    V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.
    Elektronická podatelna je určena zejména pro příjem datových zpráv úředního charakteru opatřených elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání je zpracováno i v případě, že tyto elektronické zabezpečovací prvky neobsahuje.


Integrovaná ochrana při pěstování řepky olejky

    Datové zprávy informativní povahy a obecné e-maily neúřední povahy neopatřené elektronickým podpisem je možné zaslat na adresu: ukzuz@ukzuz.cz. Pro takto doručené zprávy obdobně platí výše uvedené podmínky pro další zpracování.
    Tisková zpráva – New York, 20. prosinec 2018. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této příležitosti se očekává zvyšování povědomí veřejnosti i politiků o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany s vizí naplnit cíle OSN o udržitelném rozvoji. V současnosti není až 40 % celkové sklizně surovin pro výrobu potravin využito z důvodu ztrát způsobených škodlivými organismy rostlin. V celosvětovém kontextu činí ztráty na produkci vlivem fytopatogenních chorob okolo 220 bilionů USD ročně, a vlivem invazních škůdců 70 bilionů USD.
    Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon), vyhlášky č. 32/2012 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění, provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odbor přípravků na ochranu rostlin následující činnosti:


ROK 2020 BUDE ROKEM OSLAV ROSTLIN

    Tisková zpráva – Přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu mohou být v rámci Evropské unie používány dalších 5 let. Nařízení Komise, které tuto skutečnost stanovuje je aktuálně zveřejněno v Úředním věstníku EU. Použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, je tak povoleno ve všech členských zemích Evropské unie. ÚKZÚZ společně s výrobci čeká v roce 2018 přehodnocení stávajících povolení těchto přípravků.
    Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis ze dne 3. 4. 2018. AKTUALIZACE PŘÍLOHY ÚZEMÍ S VÝSKYTEM DŘEPČÍKŮ RODU EPITRIX V EU.
    V současné době je postavení ústavu zakotveno zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“). Ústav je organizační složkou státu, samostatnou rozpočtovou jednotkou a správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství. Hlavním předmětem činnosti ústavu je výkon působnosti stanovené jak jednotlivými zvláštními zákony, tak i bezprostředně závaznými právními předpisy EU.


Přehled účinných látek přípravků na ochranu rostlin a jejich metabolitů

    Elektronická podatelna není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních nabídek, spamu apod. V případě, že podání je vyhodnoceno jako nevyžádané obchodní sdělení nebo duplicitní podání, je vyřazeno z dalšího zpracování. Na adresu, ze které bylo podání odesláno, je zaslána informace o vyřazení podání. Komprimace několika souborů do složky zip není přijatelná a takové podání nebude dále zpracováváno.
    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví v oblasti vstupů do zemědělství.
    V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě je vyzván odesílatel elektronicky, listinně nebo telefonicky, zná-li ústav některé jeho kontaktní údaje, k nápravě – tedy k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu.
    Při podání do datové schránky ÚKZÚZ jsou respektovány všechny formáty stanovené vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
    Činnost v oblasti Hnojiv a půdy vykonává Sekce zemědělských vstupů (SZV) - Odborná oddělení sekce a Odbor kontroly zemědělských vstupů (viz nové organizační schéma SZV).


Povolení herbicidních přípravků na bázi linuronu byla ukončena

    Tisková zpráva – Ve dnech 1. - 2. 2. 2017 proběhla v Brně mezinárodní konference k 25 letům monitoringu půd v ČR, která se setkala se zájmem 220 účastníků z řad státních i výzkumných organizací a zástupců zemědělské praxe. Konference ukázala jak významným nástrojem je monitoring půd pro pořizování objektivních výsledků stavu půd v České republice a tím i jedním z důležitých podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy.
    Pokud odesílatel dokument nedoplní nebo nezašle jeho nepoškozenou analogovou nebo digitální podobu do 5 pracovních dnů, nebude se ÚKZÚZ takovým dokumentem nadále zabývat.
    Takové dokumenty, které jsou úředního charakteru, je nutno podepsat elektronickým podpisem, popř. do pěti dnů potvrdit některým z výše uvedených způsobů.
    Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým
    Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se již druhým rokem zapojil do testování odrůd řepky ozimé na přítomnost viru žloutenky vodnice (TuYV), a to za účelem posouzení citlivosti jednotlivých odrůd k tomuto hospodářsky významnému patogenu. Tato činnost opět probíhala v úzké spolupráci ÚKZÚZ a České zemědělské univerzity v Praze.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00